موضوعات = تغییر اقلیم
تعداد مقالات: 19
1. ارزیابی شدت اثر تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی دشت ورامین با استفاده از شاخص NISTOR

دوره 16، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 172-187

حمیدرضا عزیزی؛ حسین ابراهیمی؛ حسین محمد ولی سامانی؛ ویدا خاکی


2. ارزیابی تأثیر تغییر اقلیم بر میزان آورد رودخانه ارس (مطالعه موردی: محدوده استان اردبیل)

دوره 16، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 198-211

بهنام فرید گیگلو؛ رضا قضاوی؛ سیامک دخانی


3. آشکارسازی و نسبت‌دهی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب ورودی به سد کرج در دوره‌های گذشته

دوره 16، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 306-321

عرفان ناصری؛ علیرضا مساح بوانی؛ توفیق سعدی؛ سامان جوادی


4. اقلیم شناسی بارش ناحیه خزری.

دوره 16، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 344-364

حسین عساکره؛ نسرین ورناصری قندعلی


5. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر دبی، نیترات و عملکرد محصول در بالادست سد استقلال

دوره 16، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 35-49

حسین یوسفی؛ علی مریدی؛ جعفر یزدی؛ احمد خزائی پول


8. ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر الگوی بهینه کشت محصولات زراعی: مطالعه موردی حوضه قره‌سو استان گلستان

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 251-271

الهام کلبعلی؛ سامان ضیائی؛ مصطفی مردانی نجف آبادی؛ مهدی ذاکری نیا


10. مروری بر مفاهیم و اصول توسعه طرح‏های سازگاری با تغییر اقلیم

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 263-268

فرزین جیرانی؛ سعید مرید


11. بررسی اثرات تغییراقلیم بر دما، بارش و خشکسالی‌های دوره آتی حوضه شادگان

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 125-139

محمد علی نوده فراهانی؛ آنا راسخی؛ بهنام پرماس؛ عبدالرحمن کشوری


12. واکاوی فراوانی بارش برف در ایران طی چند دهه گذشته

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 279-283

مجید منتظری


13. کاربست مدل های همادی آمریکای شمالی در پیش بینی فصلی بارش گستره ی ایران

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 28-38

حسین نجفی؛ علیرضا مساح بوانی؛ پرویز ایران نژاد؛ اندرو رابرتسون


15. بررسی اثر تغییر اقلیم بر متغیرهای هواشناسی و خشکسالی استان گلستان

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 205-213

کامی کابوسی؛ محمد کردجزی


16. بررسی اثرات تغییراقلیم بر منحنی فرمان بهره‌برداری سدها (مطالعه موردی سد دز)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 127-139

نسترن نوری؛ علی رضا مسّاح بوانی


17. اثر تغییر اقلیم بر متغیرهای سالانه هواشناسی و هیدرولوژیک حوضه سیروان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 38-48

محمد رضا خزائی؛ مطلب بایزیدی


18. مقایسه عملکرد روش‌های مختلف در بررسی روند تغییرات متغیرهای اقلیمی (مطالعه موردی: سد سفیدرود)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 49-66

پدرام پیشگاه هادیان؛ اقبال احسان زاده؛ رامتین معینی