تحلیل عدم قطعیت شبیه‌سازی منحنی‌های شدت مدت فراوانی در سناریوهای تغییر اقلیم با استفاده از مدل‌ مولد آب و هوا (مطالعه موردی: تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد منابع آب/دانشگاه بین‌المللی خمینی، قزوین، ایران.

2 استاد /گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بین‌المللی خمینی ، قزوین، ایران

چکیده

این پژوهش به ارزیابی تغییرات منحنی‌های شدت- مدت- فراوانی1 در آینده با مدل منطقه‌ای PRECIS پرداخته و برای تعیین عدم قطعیت پیش بینی از مدل K-NN WG استفاده می‌نماید. از سناریوی تغییر اقلیم تاریخی که از تصویر شرایط کنونی در آینده بدست آمد برای تولید حد پایین و از سناریوی انتشار B2 به عنوان سناریوی مرطوب برای تولید حد بالای باند اعتماد پیش بینی استفاده گردید. در مدل WG از دو مکانیزم برزدن2 و ایجاد آشفتگی3 برای تولید داده‌های تصادفی استفاده گردید. مطالعه موردی در بر روی ایستگاه مهرآباد تهران برای دوره تاریخی 1999 – 1959، دوره پیش بینی 2100-2070، برای زمان تداوم رگبار تا 3 ساعت و دوره‌‌های بازگشت2،‌ 5، 10، 20، 50 و 100 ساله صورت گرفت. مقایسه دو سناریوی تغییر اقلیم و شرایط پایه منحنی‌های شدت مدت فراوانی نشان دهنده‌ی افزایش مقادیر و همچنین شدت بارش‌های حدی بود به طوری که بیشینه بارش برای تداوم 10 دقیقه تا 3 ساعت در آینده تحت سناریوهای تاریخی و مرطوب به ترتیب 26 و 31 درصد نسبت به زمان فعلی افزایش یافت. مقایسه بین سناریوی مرطوب و تاریخی به طور میانگین نشان دهنده‌ی 8/4 درصد اختلاف بین این دو سناریو بود. اختلاف کم میان مقادیر حاصل از سناریوی تاریخی به عنوان حد پایین تغییرات و سناریوی مرطوب به عنوان حد بالای تغییرات رگبارهای حدی در آینده، اولاً نشان‌دهنده دقت مناسب مدل PRECIS در شبیه‌سازی بارش برای منطقه مطالعاتی بوده و ثانیاً نشان دهنده افزایش محتمل شدت رگبارهای طراحی مورد استفاده برای مقاصد مدیریت سیلاب شهری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Uncertainty Analysis of IDF Curves Simulation under Climate Change Scenarios Using a Weather Generator Model (Case Study: Tehran)

نویسندگان [English]

  • Roya Habibnejad 1
  • Alireza Shokoohi 2
1 M.Sc. Graduated Student, Water Engineering Department, Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 Professor, Water Engineering Department Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The main objective of this research is evaluating IDF curves variation in the future using the observed rainfall and the forecasted one by PRECIS, while focused on yielding the uncertainties of the forecast via employing the K-NN WG model under two historical and wet scenarios. The historical climate change scenario and the B2 emission scenario were used to generate the lower and upper-reliability bounds of the forecast, respectively. By applying the shuffling and perturbation mechanisms, those random data, which are not recorded in the observing period but will be probably happened in the future, were generated and the results were employed for developing the IDF curves of 2, 5, 10, 20, 50, and 100-year return periods. Comparing the two climate change scenarios and the base period IDFs reveal the increase in the intensity of the extreme short-duration rainfalls. Moreover, it was found that the maximum amount of rainfall for the duration of 10 minutes to 3 hours on average would have a difference of 26 to 31 percent under the historical and wet scenarios concerning the base period, respectively. This difference between the historical and wet scenario is limited to 4.8%. The small difference between the historical scenario, as the lower bound, and the wet one, as the upper bound of the probable storms in the future, firstly shows the accuracy of PRECIS in simulating rainfall in the study region; secondly, it shows the certain increase in the intensity of the design storms which matter in urban flood management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • climate change
  • Uncertainty
  • IDF curves forecast
  • WG model
  • PRECIS