راهنمای نویسندگان

فرمت تهیه مقالات:  

 فرمت مجله را از طریق این لینک دریافت نمایید. در این فایل به موضوعات دارای اولویت چاپ هم اشاره شده است.

 

فرایند داوری مقالات:  

در مجله تحقیقات منابع آب ایران، برای هر مقاله بر حسب موضوع آن، توسط سردبیر از بین اعضای هیأت تحریریه مجله، یک دبیر تخصصی تعیین می شود. در صورت دریافت مبلغ حق داوری مقاله، دبیر تخصصی مقاله را از طریق سایت به چندین داور مرتبط ارسال می کند. پس از دریافت نظرات داوران، جمع بندی نظرات داوران توسط دبیر تخصصی و سردبیر انجام می گیرد. در مجله تحقیقات منابع آب ایران، مقالات دریافتی حداکثر در مدت یک هفته به داوران ارسال می شوند و معمولاً ارزیابی مرحله اول مقالات در کمتر از دو ماه صورت می پذیرد. 

 

هزینه های داوری و چاپ مقالات:  

هزینه پردازش و داوری هر مقاله در حال حاضر یکصد و هفتاد هزار تومان است. علاوه بر هزینه داوری، در صورت پذیرش مقاله برای چاپ، قبل از چاپ مقاله به صورت آنلاین و کاغذی، هزینه چاپ نیز دریافت می گردد. هزینه چاپ مقالات برای مقالات کامل چهارصد هزار تومان و برای مقالات یادداشت فنی سیصد و سی هزار تومان است. برای مقالات بحث و مناظره فقط هزینه اولیه پردازش دریافت می شود. شماره کارت و شماره حساب حساب بانک تجارت انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران برای پرداخت حق داوری و حق چاپ مقالات به صورت زیر است:

5859-8370-0005-4011 (شماره کارت)

299032019 (شماره حساب بانک تجارت، شعبه انقلاب - فلسطین تهران، کد 185، به نام  انجمن علوم و مهندسی منابع آب)

پرداخت حق داوری و حق چاپ به حسابهای دیگر انجمن قابل قبول نمی باشد. در صورت پرداخت حق داوری یا حق چاپ، تصویر کارت ملی پرداخت کننده و  تصویر فیش پرداخت را با ذکر کد مقاله به آدرسهای زیر ایمیل نمایید:

iwrr.journal@gmail.com

kerachian@ut.ac.ir

در صورت عدم دریافت رسید پرداخت مبلغ حق داوری مقاله، فرایند داوری مقاله آغاز نخواهد شد.

نویسندگان مسئول مقالاتی که مقاله پذیرفته شده آنها برای چاپ در یک شماره انتخاب می شود باید علاوه بر مبلغ حق چاپ، فرم واگذاری حق چاپ مقاله را به دفتر انجمن ارسال ایمیل و پست نمایند. این فرم را از طریق این لینک دریافت فرمایید.