اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضا کراچیان

مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

kerachianut.ac.ir

سردبیر

دکتر مهدی ضرغامی

مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست استاد دانشگاه تبریز

www.linkedin.com/in/mahdi-zarghami-83a34285
mzarghamitabrizu.ac.ir

دبیر تحریریه

دکتر حمید رضا صفوی

مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

hasafavicc.iut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر عباس افشار

مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

a_afshariust.ac.ir

دکتر غلامعباس بارانی

هیدرولیک استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

gabmail.uk.ac.ir

دکتر ناصر طالب بیدختی

هیدرولیک استاد دانشگاه شیراز

nassertalebgmail.com

دکتر مسعود تابش

مدیریت آب شهری استاد دانشگاه تهران

mtabeshut.ac.ir

دکتر سید موسی حسینی

آب زیرزمینی دانشگاه تهران

smhosseiniut.ac.ir

دکتر سعید حمزه

سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی دانشیار دانشگاه تهران

saeid.hamzehut.ac.ir

دکتر نادر حیدری

مدیریت به هم پیوسته منابع آب دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

nrheydarigmail.com

دکتر علی خلیلی

هواشناسی استاد دانشگاه تهران

akhaliliut.ac.ir

دکتر علیرضا سپاسخواه

آبیاری و زهکشی استاد دانشگاه شیراز

sepasshirazu.ac.ir

دکتر بهزاد عطایی آشتیانی

مدلسازی آب زیرزمینی استاد دانشگاه صنعتی شریف

behzad.ataieashtianiflinders.edu.au

دکتر امین علیزاده

هیدرولوژی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

alizadehgmail.com

دکتر محمد کارآموز (سردبیر دوره 1391-1384)

مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست استاد دانشگاه تهران

karamouzut.ac.ir

دکتر رضا کراچیان (سردبیر دوره 1399-1392)

مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

kerachianut.ac.ir

دکتر محمد مسافری

کیفیت آب استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز

mosaferimtbzmed.ac.ir

دکتر رضا مکنون

مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

rmaknoonyahoo.com

دکتر سید جمشید موسوی

مدیریت سامانه ها ی منابع آب و محیط زیست استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

jmosaviaut.ac.ir

دکتر نجمه مهجوری مجد

هیدرولوژی و مدیریت منابع آب دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

cv.kntu.ac.ir/najmehmahjorimajd
mahjourikntu.ac.ir

دکتر حسین مهرابی بشر آبادی

اقتصاد کشاورزی استاد دانشگاه باهنر کرمان

hmehrabiuk.ac.ir

مدیر نشریه

دکتر مرجان حسینی

مدیریت منابع آب دانشگاه تهران

mrj.hoseinigmail.com

مدیر اجرایی

آرش تقی پور زارعی

مهندسی عمران- محیط زیست انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران

www.linkedin.com/in/arash-taghipour-zarei-590387153/?originalSubdomain=ir
arash.taghipourzgmail.com
+989141076072

ویراستار انگلیسی

آزاده استادرحیمی

انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران

ostadrahimi.agmail.com

صفحه آرا

امیر روحنواز

انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران

roohnavazyahoo.com