اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضا کراچیان

مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

kerachianut.ac.ir

سردبیر

دکتر مهدی ضرغامی

مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست استاد دانشگاه تبریز

www.linkedin.com/in/mahdi-zarghami-83a34285
mzarghamitabrizu.ac.ir

دبیر تحریریه

دکتر حمید رضا صفوی

مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

hasafavicc.iut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد کارآموز (سردبیر دوره 1391-1384)

مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست استاد دانشگاه تهران

karamouzut.ac.ir

دکتر رضا کراچیان (سردبیر دوره 1399-1392)

مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

kerachianut.ac.ir

دکتر رضا مکنون

مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

rmaknoonyahoo.com

دکتر امین علیزاده

هیدرولوژی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

alizadehgmail.com

دکتر علی خلیلی

هواشناسی استاد دانشگاه تهران

akhaliliut.ac.ir

دکتر علیرضا سپاسخواه

آبیاری و زهکشی استاد دانشگاه شیراز

sepasshirazu.ac.ir

دکتر عباس افشار

مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

a_afshariust.ac.ir

دکتر مسعود تابش

مدیریت آب شهری استاد دانشگاه تهران

mtabeshut.ac.ir

دکتر بهزاد عطایی آشتیانی

مدلسازی آب زیرزمینی استاد دانشگاه صنعتی شریف

behzad.ataieashtianiflinders.edu.au

دکتر ناصر طالب بیدختی

هیدرولیک استاد دانشگاه شیراز

nassertalebgmail.com

دکتر غلامعباس بارانی

هیدرولیک استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

gabmail.uk.ac.ir

دکتر سید جمشید موسوی

مدیریت سامانه ها ی منابع آب و محیط زیست استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

jmosaviaut.ac.ir

دکتر محمد مسافری

کیفیت آب استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز

mosaferimtbzmed.ac.ir

دکتر نجمه مهجوری مجد

هیدرولوژی و مدیریت منابع آب دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

cv.kntu.ac.ir/najmehmahjorimajd
mahjourikntu.ac.ir

دکتر سعید حمزه

سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی دانشیار دانشگاه تهران

saeid.hamzehut.ac.ir

مدیر اجرایی

آرش تقی پور زارعی

مهندسی عمران- محیط زیست انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران

www.linkedin.com/in/arash-taghipour-zarei-590387153/?originalSubdomain=ir
arash.taghipourzgmail.com
+989141076072

ویراستار ارشد

دکتر مرجان حسینی

مدیریت منابع آب دانشگاه تهران

mrj.hoseinigmail.com

ویراستار انگلیسی

آزاده استادرحیمی

انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران

ostadrahimi.agmail.com

صفحه آرا

امیر روحنواز

انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران

roohnavazyahoo.com