اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضا اردکانیان

مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست استاد دانشگاه صنعتی شریف

ardakanianunwater.unu.edu

سردبیر

دکتر رضا کراچیان

مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/kerachian
kerachianut.ac.ir
021-6111-2176

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد کارآموز (سردبیر بنیانگذار)

مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست استاد دانشگاه تهران

karamouzut.ac.ir

دکتر رضا مکنون

مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

rmaknoonyahoo.com

دکتر امین علیزاده

هیدرولوژی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

alizadehgmail.com

دکتر علی خلیلی

هواشناسی استاد دانشگاه تهران

akhaliliut.ac.ir

دکتر علیرضا سپاسخواه

آبیاری و زهکشی استاد دانشگاه شیراز

sepasshirazu.ac.ir

دکتر عباس افشار

مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

a_afshariust.ac.ir

دکتر مسعود تابش

مدیریت آب شهری استاد دانشگاه تهران

mtabeshut.ac.ir

دکتر بهزاد عطایی آشتیانی

مدلسازی آب زیرزمینی استاد دانشگاه صنعتی شریف

behzad.ataieashtianiflinders.edu.au

دکتر حسن غیور

هواشناسی استاد دانشگاه اصفهان

ghayoorhassanyahoo.com

دکتر ناصر طالب بیدختی

هیدرولیک استاد دانشگاه شیراز

nassertalebgmail.com

دکتر غلامعباس بارانی

هیدرولیک استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

gabmail.uk.ac.ir

دکتر حمید رضا صفوی

مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

hasafavicc.iut.ac.ir

دکتر سید جمشید موسوی

مدیریت سامانه ها ی منابع آب و محیط زیست استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

jmosaviaut.ac.ir

دکتر مهدی ضرغامی

مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست استاد دانشگاه تبریز

www.linkedin.com/in/mahdi-zarghami-83a34285
mzarghamitabrizu.ac.ir

دکتر شهناز دانش

علوم و مهندسی محیط زیست دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

sdaneshferdowsi.um.ac.ir

مدیر داخلی

معصومه مقدسی پور

انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران

sana313711gmail.com

ویراستار ارشد

دکتر مرجان حسینی

مدیریت منابع آب دانشگاه تهران

mrj.hoseinigmail.com

ویراستار انگلیسی

آزاده استادرحیمی

انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران

ostadrahimi.agmail.com

صفحه آرا

امیر روحنواز

انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران

roohnavazyahoo.com

هایده صابری

انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران

roohnavayahoo.com

گرافیست

کوروش قاضی مراد

Korosh Ghazimorad Galligrapher

infoghazimorad.com