فرایند پذیرش مقالات

برای هر مقاله بر حسب موضوع آن، توسط سردبیر یک دبیر تخصصی تعیین می شود. دبیر تخصصی مقاله را از طریق سایت به چندین داور مرتبط ارسال می کند. جمع بندی نظرات داوران توسط دبیر تخصصی و سردبیر انجام می گیرد. در مجله تحقیقات منابع آب ایران، مقالات دریافتی حداکثر در مدت یک هفته به داوران ارسال می شوند و معمولاً ارزیابی مرحله اول مقالات در کمتر از سه ماه صورت می پذیرد. جمع یندی دبیر تخصصی از نظرات داوران در صورتی به نویسنده مسئول مقاله ارسال می گردد که هزینه داوری مقاله پرداخت شده باشد.