شماره جاری: دوره 16، شماره 1، بهار 1399، صفحه 0-0 
3. مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی فرآیند زیست‌پالایی آلودگی‌های نفتی در آب زیرزمینی

سمیه جنت رستمی؛ مجید خیاط خلقی؛ حسینعلی علیخانی؛ عبدالحسین هورفر؛ کورش محمدی


13. مروری تاریخی بر ابعاد اجتماعی تدوین قوانین آب در ایران

مهشید طالبی صومعه سرایی؛ محمدسعید ذکایی؛ محمد فاضلی


21. تحلیل ابعاد مأموریت هیدرولیکی در هیدروپلیتیک ترکیه

سیده زهرا قریشی؛ حجت میان آبادی؛ ابراهیم حاجیانی


25. مدل‌سازی هیدرواقلیمی نوسانات تراز دریاچه ارومیه

معصومه صوفی؛ بهلول علیجانی؛ رضا برنا؛ فریده اسدی