بر اساس نویسندگان

آ

 • آبابایی، بهنام [1] کارشناس ارشد /دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران.
 • آبتین، الهام [1] کارشناس ارشد /محیط زیست، اداره محیط زیست شهرستان زابل
 • آیتی، بیتا [1] دانشیار /دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آخوندعلی، علی محمد [1] استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز- گروه هیدرولوژی و منابع آب
 • آخوندعلی، علی محمد [2] گروه هیدرولوژی منابع آب، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • آخوند علی، علی محمد [1] گروه هیدرولوژی و منابع آب دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
 • آیدین، هارون [1] Yuzuncu Yil University, Faculty of Engineering and Architecture, Department of Environmental Engineering,
 • آذری، آرش [1] استادیار /گروه مهندسی آب .دانشگاه رازی کرمانشاه
 • آراسته، محمدعلی [1] گروه فناوری اطلاعات دانشکده فنی مهندسی دانشگاه قم
 • آیرملو، نورالدین [1] معاون /مطالعات پایه منابع آب، سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل
 • آزادی، مجید [1] استادیار/ گروه پژوهشی هواشناسی دینامیکی و همدیدی، پژوهشکده هواشناسی و علوم جو تهران، ایران.
 • آزادی، مجید [1] استادیار / پژوهشکده هواشناسی، تهران.
 • آزادی، مجید [1] عضو هیأت علمی/ پژوهشکده هواشناسی، تهران، ایران
 • آزیش، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اهواز
 • آشفته، پریساسادات [1] گروه مهندسی عمران/هیات علمی دانشگاه
 • آشفته، پریسا سادات [1] دانشجوی دکتری /مهندسی منابع آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • آشگر طوسی، شادی [1] کارشناس ارشد آبیاری/مهندسین مشاور طوس‌آب, مشهد، ایران
 • آقایی، وحید [1] گروه آب و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران ایران
 • آق‌تومان، پیمان [1] عضو هیئت ‌علمی/ مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی
 • آهنی، علی [1] دانش آموخته ی کارشناسی ارشد / سازه های آبی، دانشگاه صنعتی شاهرود
 • آهنی، علی [1] دانش آموخته ی کارشناسی ارشد/ سازه های آبی . دانشگاه صنعتی شاهرود
 • آهنی، علی [1] دانشجوی دکتری/ دانشکده مهندسی عمران. آب و محیط زیست.دانشگاه شهید بهشتی
 • آئین، رضا [1] دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

 • سادات آشفته، پریسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد/گروه آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • ساداتی نژاد، سید جواد [1] استادیار /گروه مهندسی منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد
 • سایدل، ری [1] استاد علوم زمین و محیط زیست، دانشگاه آسیای میانه، تاجیکستان
 • ساری صراف، بهروز [1] استاد/دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه تبریز.
 • ساسانی، مریم [1] گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
 • سالمی، حمیدرضا [1] مربی /پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
 • سامانی، سعیده [2] دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی/گروه علوم زمین دانشگاه تبریز. تبریز. ایران
 • سامانی، سعیده [1] دانشجوی دکتری/ هیدروژئولوژی، گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • سایه میری، علی [1] عضو هیات علمی دانشگاه ایلام
 • سبزواری، تورج [1] عضو هیئت علمی /گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
 • سیبیلا، استفانو [1] مهندسی عمران، دانشگاه پاویا
 • سپاسخواه، علیرضا [1] استاد /بخش آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • سپاسخواه، علیرضا [1] استاد / بخش آبیاری دانشگاه شیراز - شیراز
 • سپاسخواه، علیرضا [1] استاد /بخش آبیاری، دانشگاه شیراز، شیراز، جمهوری اسلامی ایران
 • سپاسخواه، علیرضا [1] استاد/ بخش مهندسی آب. دانشگاه شیراز
 • سپاسخواه، علیرضا [1] بخش آبیاری/دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • سپاسخواه، علیرضا [1] بخش آبیاری دانشگاه شیراز، شیراز جمهوری اسلامی ایران
 • سپهری، عادل [1] کارشناس ارشد / سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان – مدیریت آبخیزداری
 • سپهری، وحید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد/ آب، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
 • سیدیان، سیدمرتضی [1] استادیار / گروه آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد، ایران.
 • سیدیان، سید مرتضی [1] استادیار /دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبد کاووس-گنبد کاووس.
 • سیدیان، سید مرتضی [1] استادیار/ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه گنبد کاووس.گنبد کاووس. ایران
 • سیدکابلی، حسام [1] استادیار/ دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی جندی شاپور
 • سید مرتضی حسینی، راحله [1] استادیار/گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • سرابندی، امیر [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد/ مهندسی رودخانه، دانشگاه صنعت آب و برق، تهران- ایران
 • سرکرده، حامد [1] کارشناس ارشد/ گروه سازه‌های هیدرولیکی موسسه تحقیقات آب وزات نیرو
 • سرگزی، علیرضا [1] عضو هیات علمی/ گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
 • سعادت پور، مطهره [1] استادیار/ عضو هیات علمی گروه آب و محیط‎زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • سعادت پور، مطهره [1] استادیار/عضو هیات علمی گروه آب و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران.
 • سعادت پور، مطهره [1] استادیار / گروه آب و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت.
 • سعادت پور، مطهره [1] استادیار/گروه آب و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • سعادت پور، مطهره [1] دانشگاه علم و صنعت ایران
 • سعیدی، پری [1] دانش آموخته /گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرّس، نور، مازندران
 • سعیدی، محسن [1] دانشیار/ دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • سیف، محمد سعید [1] دانشیار/ دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
 • سیفی، احمد [1] استادیار گروه اقتصاد / دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • سیفی، اکرم [1] استادیار /گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، ایران.
 • سیفی، عباس [1] دانشیار /دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • سیفی، هوشنگ [1] سنجش از دور و GIS، جغرافیا و برنامه ریزی، تبریز، تبریز،ایران
 • سفیانیان، علیرضا [1] دانشیار /گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • سفیدی، محمدرضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد/ دانشکده مهندسی عمران .دانشگاه تبریز
 • سلاجقه، علی [1] دانشیار/ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • سلاجقه، علی [1] دانشیار /دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و عضو قطب علمی مدیریت پایدار حوزه‌های آبخیز، دانشگاه تهران, کرج, ایران.
 • سیلاخوری، اسماعیل [1] دانشجوی دکتری / تخصصی بیابانزدایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 • سلطانی، شکور [1] معاونت آب و آبفای وزارت نیرو گروه مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
 • سلطانی، شهلا [1] کارشناسی ارشد /هیدروژئولوژی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • سلطانی، صغری [1] کارشناس ارشد /اقلیم شناسی از دانشگاه زنجان- زنجان- ایران
 • سلطانی، نرگس [1] مهندسی آب ، کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • سلطانی اصل، محمد [1] رئیس گروه تحقیقات شرکت آبفای خراسان رضوی، شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی، مشهد، ایران
 • سلطانی کوپایی، سعید [1] استاد /گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • سلگی، عیسی [1] استادیار/ گروه محیط زیست. دانشکده محیط زیست. دانشگاه ملایر. ملایر. ایران
 • سلگی، عیسی [1] استادیار/ گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع‎طبیعی و محیط‎زیست، دانشگاه ملایر، همدان، ایران
 • سلگی، عیسی [1] استادیار/گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه ملایر
 • سلیمی، جلیل [1] دانشجوی دکتری / مهندسی آینده پژوهی، گروه مهندسی آینده پژوهی، دانشکده مدیریت، علم و فناوری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.،‌تهران، ایران.
 • سلیمانی، کریم [1] هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • سلمان ماهینی، عبدالرسول [1] دانشیار/گروه محیط زیست. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. گرگان. ایران
 • سلمان ماهینی، عبدالرسول [1] دانشیار/ گروه محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 • سیما، سمیه [1] استادیار /دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
 • سیما، سمیه [1] استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
 • سیما، سمیه [1] استادیار / گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس.
 • سمائی، سید محسن [1] دانش آموخته مهندسی اکتشاف معدن/، دانشکده مهندسی معدن، متالورژی ونفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • سمیعی دلوئی، محمد جواد [1] کارشناس ارشد /مدیریت در سوانح طبیعی، شرکت مهندسی مشاور آب‌کاوان آبانگاه، مشهد، ایران
 • سنجابی، سهراب [1] دانشیار/ دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • سینگ، وی جی [1] استاد /گروه مهندسی آب، دانشگاه A&M تگزاس، کالج استیشن، امریکا
 • سینگ، وی جی پی [1] استاد /گروه مهندسی کشاورزی و بیوتکنولوژی، دانشگاه A&M تگزاس، کالج استیشن، امریکا
 • سینگ، ویجی پی [1] استاد/ گروه بیوتکنولوژی و مهندسی کشاورزی؛ دانشگاه A&M تگزاس، کالج استیشن، امریکا.
 • سنگین آبادی، حمید [1] دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • سهرابی، نسیم [1] گروه زمین شناسی، دانشکده زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.
 • سهولی، غلام عباس [1] دانش آموخته مهندسی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس
 • سودی، مینا [1] گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه، ارومیه

ش

 • شایان نژاد، محمد [1] استادیار/ گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد
 • شاچری، سحر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد
 • شاچری، سحر [1] کارشناسی ارشد/ آب‏شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • شادیوند، مریم [1] بیکار
 • شافعی، رضا [1] دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان
 • شافعی‌زاده، مهرداد [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • شایقی، افشین [1] گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین
 • شاکریان، سجاد [1] دانشجوی دکتری سازه های آبی، دانشگاه خرم‌آباد، لرستان ، ایران.
 • شامحمدی، اعظم [1] کارشناس ارشد/ زمین‌شناسی مهندسی، مهندسین مشاور سازه‌پردازی ایران، تهران، ایران
 • شاهدی، کاکا [1] دانشیارگروه مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • شاهدی، کاکا [1] عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • شاهی دشت، علیرضا [1] کارشناس ارشد/ زمین شناسی زیست محیطی
 • شاهرضا، فرزانه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد/ دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • شاهسون، رسول [1] دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه/ پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، دانشگاه شهید بهشتی
 • شاهمرادی، بهزاد [1] استادیار /گروه مهندسی بهداشت محیط. دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشکده بهداشت، سنندج.
 • شاهی نژاد، بابک [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه لرستان
 • شاهی نژاد، بابک [1] مهندسی آب، دانشگاه لرستان
 • شاهنظری، علی [1] استادیار/گروه مهندسی آب، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی، ساری
 • شاهنظری، علی [1] دانشیار /گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • شاهنظری، علی [1] علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • شاه نوریان، محمد مهدی [1] -
 • شاهوردی، سجاد [1] کارشناس ارشد / سازه‌های دریایی، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • شاهوردی، کاظم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد /گروه مهندسی سازه های آبی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • شیبانی، حسین [1] دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • شبستری، محمد هادی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد /مهندسی منابع آب دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان
 • شجری، شاهرخ [1] استادیار / بخش تحقیقات اقتصادی اجتماعی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
 • شیخ، زهرا [1] گروه بیابان‌زدایی، دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
 • شیخ، واحدبردی [1] دانشیار /دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • شیخ اسماعیلی، امید [1] کارشناس ارشد/ مهندسی آبیاری و زهکشی
 • شیخ السلام، فرید [1] استاد/ گروه کنترل دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • شیخ زاده، حسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد/ محیط زیست، پردیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • شرافتمند، حبیبه [1] کارشناس ارشد /اقتصاد کشاورزی. دانشگاه زابل.
 • شیریان، ناصر [1] دانشجوی دکتری/ سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت ‌مدرس
 • شیراوند، هنگامه [1] کارشناس ارشد مکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران هواشناسی
 • شیرزاد، اکبر [1] استادیار /دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی ارومیه.
 • شیرزاد، اکبر [1] استادیار /دانشکده مهندسی عمران. دانشگاه صنعتی ارومیه. ارومیه
 • شیرزاد، اکبر [1] دانشجوی دکتری/ مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • شیرغلامی، محمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد /هواشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران.
 • شرفی، هانیه [1] کارشناس ارشد/ زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • شریفی، فرید [1] دانشجوی دکتری /عمران آب، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • شریفی، محمدباقر [1] استادیار/ گروه عمران دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • شریفی، محمدباقر [1] دانشیار /گروه مهندسی عمران. دانشکده مهندسی. دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. ایران.
 • شریفی، محمد باقر [1] استادیار /گروه مهندسی عمران آب، دانشگاه فردوسی مشهد
 • شریفی، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری هیدرولوژی/ دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • شریفی، محمدرضا [1] گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
 • شریفی، محمدعلی [1] دانشیار دانشگاه تونته هلند
 • شریفان، فهیمه [1] استادیار / گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • شرفی پور، لیلی [1] کارشناس ارشد ترویج کشاورزی، دانشکده‌ی کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • شرقی، الناز [2] گروه آب، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • شرقی، الناز [1] گروه مهندسی عمران- آب، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • شرقی، الناز [2] استادیار دانشکده عمران دانشگاه تبریز
 • شیری قیداری، سعید [1] استادیار/ گروه هوش مصنوعی، دانشکدۀ مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
 • شیرمحمدی، رضا [1] کارشناس کشاورزی/ مشهد, سازمان نظام مهندسی کشاورزی
 • شیروانی، امین [1] استادیار /بخش مهندسی آب و مرکز پژوهش های جوی اقیانوسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • شیروانی، امین [1] دانشیار بخش مهندسی آب، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • شیروانیان، عبدالرسول [1] استادیار بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
 • شعبانی، علی [1] استادیار /بخش مهندسی آب. دانشگاه فسا.
 • شعبانلو، سعید [1] گروه مهندسی آب، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • شفاعی بجستان، محمود [1] استاد/ گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • شفاعی بجستان، محمود [1] استاد /گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران
 • شفاعی بجستان، محمود [1] استاد /گروه سازه‌های آبی دانشگاه شهید چمران
 • شفاعی بجستان، محمود [1] استاد/ گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • شفاعی بجستان، محمود [1] استاد/ گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • شفیعی، مجتبی [1] مرکز پژوهشی آب و محیط زیست شرق (EWERI)
 • شفیعی، مجتبی [1] استادیار /پژوهش، گروه هیدروانفورماتیک، مرکز پژوهشی آب و محیط زیست شرق.
 • شفیعی، مجتبی [1] دانشجوی دکتری /گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • شفیعی، مهدی [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب، گروه مهندسی عمران، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.
 • شفیعی، مهدی [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد/ مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب، گروه مهندسی عمران، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.
 • شفیعی ثابت، بهنام [1] استادیار / گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان.
 • شفیعی ثابت، بهنام [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان
 • شفیعی فر، مهدی [1] استادیار /بخش عمران، دانشگاه تربیت مدرس
 • شفیعی‌فر، مهدی [1] عضو هیئت ‌علمی /دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت‌مدرس
 • شفیعی‌فر، مهدی [1] دانشیار /دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • شکیبا، سینا [1] کارشناسی ارشد/ زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه ارومیه.
 • شکیبا، سینا [1] کارشناسی ارشد/زمین شناسی زیست محیطی. دانشگاه ارومیه
 • شکری، اشکان [1] دانشجوی دکتری/ دانشگاه موناش استرالیا
 • شکروند مقدم، کامران [1] کارشناس ‏ارشد /مهندسی ‏صنایع (سیستم‏های ‏اقتصادی - اجتماعی)
 • شکوهی، علیرضا [1] استاد /گروه مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.
 • شکوهی، علیرضا [1] استاد/ گروه مهندسی آب؛ دانشکده فنی و مهندسی؛ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)؛ قزوین؛ ایران
 • شکوهی، علیرضا [1] استاد /گروه مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی خمینی (ره)، قزوین، ایران.
 • شکوهی، علیرضا [1] استاد گروه مهندسی آب دانشگاه بین الملی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • شکوهی، علیرضا [3] عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین الملی امام خمینی (ره) قزوین
 • شکوهی، علیرضا [1] استاد/ گروه مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین.
 • شکوهی، علیرضا [1] دانشیار گروه مهندسی آب/ دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی
 • شکوهی، علیرضا [1] دانشیار /گروه مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • شکوهی، علیرضا [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی خمینی , قزوین، ایران
 • شکوهی، علیرضا [1] استادیار /دانشگاه ببن المللی امام خمینی (ره)،دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی آب ، قزوین، ایران
 • شکوهی، علیرضا [1] استادیار/ دانشگاه ببن‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • شکوهی، علیرضا [1] استادیار/ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • شماسی، عبدالوهاب [1] شرکت آب منطقه ای لرستان
 • شمسایی، ابوالفضل [1] استاد/ دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
 • شمسایی، ابوالفضل [1] استاد /دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
 • شمسائی، ابوالفضل [1] استاد/ عضو هیئت علمی.دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.
 • شهبازی، علی [1] گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی منابع آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • شهبازی، علی [1] مدیر دفتر مدل‌های آب و محیط زیست، سازمان آب و برق خوزستان، اهواز، ایران.
 • شهبازبگیان، محمدرضا [2] عضو هیات علمی/ گروه برنامه ریزی آمایش سرزمین/ دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس/ تهران/ ایران
 • شهبازبگیان، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری /مهندسی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس
 • شهیدی، علی [1] دانشیار /گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بیرجند.
 • شهیدی، علی [1] دانشیار /گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • شهرکی، نادیا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب/ بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • شوریان، مجتبی [1] استادیار / دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، دانشگاه شهید بهشتی
 • شوریان، مجتبی [1] استادیار/ دانشکده مهندسی عمران. آب و محیط زیست. دانشگاه شهید بهشتی
 • شوریان، مجتبی [1] استادیار/ دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط‌زیست، دانشگاه شهید بهشتی.
 • شوریان، مجتبی [1] استادیار، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی
 • شوریان، مجتبی [1] هیأت علمی، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی
 • شوقی جوان، علی [1] مدیریت منابع آب، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

ص

 • صادقی، سیدحمیدرضا [1] استاد /گروه علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران، ایران.
 • صادقی، سیدحمیدرضا [1] استاد /گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرّس، نور، مازندران، ایران
 • صادقی، سیدحمیدرضا [1] دانشیار / گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران
 • صادقی، سیدحمیدرضا [1] دانشیار /گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرّس، نور، مازندران
 • صادقی، سیدحمیدرضا [1] استادیار/ مدیر گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیغی . دانشگاه تربیت مدرس . نور
 • صادقی، سیَدحمیدرضا [1] استاد /گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران-ایران
 • صادقی، سیّدحمیدرضا [1] دانشیار/ گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، مازندران، نور.
 • صادقی، سید حمیدرضا [1] استادیار / و مدیر گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران
 • صادقی، سید حمیدرضا [1] مدیر و دانشیار /گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، مازندران، نور
 • صادقی، سیّدحمید رضا [1] مدیر /و دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرّس، مازندران
 • صادقی، سید محمد معین [1] دانشجوی دکتری/ اکوهیدرولوژی جنگل، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران.
 • صادقی، فریبا [1] دانشگاه تبریز
 • صادقی، فرناز [1] دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
 • صادقی اقدم، فریبا [1] دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی، گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز ، ایران.
 • صادقیان، جلال [1] گـروه مهندسـی عمران؛ دانشکده فنی و مهندسی؛ دانشـگاه بوعلی‌سینا همدان؛ همدان؛ ایران
 • صادقیان، مرضیه [1] گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • صاغی‌جدید، مهدی [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • صالحی، سبحان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه محیط زیست
 • صالحی، کامران [1] کارشناس ارشد/دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • صالح پور، جابر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان
 • صالحی نیشابوری، سیدعلی اکبر [1] استاد /سازه‌های هیدرولیکی، پژوهشکده مهندسی آب، دانشگاه تربیت مدرس
 • صالحی نیشابوری، سیدعلی اکبر [1] استاد /سازه های هیدرولیکی، دانشگاه تربیت مدرس
 • صالحی نیشابوری، سیدعلی‌اکبر [1] استاد/ بخش عمران ، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
 • صالحی نیشابوری، سید علی اکبر [1] دانشیار /سازه های هیدرولیکی- دانشگاه تربیت مدرس
 • صالحی نیشابوری، سید علی اکبر [1] دانشیار/ دانشگاه تربیت مدرس
 • صالحی نیشابوری، علی اکبر [1] استادیار/ دانشگاه تربیت مدرس
 • صالحی نیشابوری، علی اکبر [1] استاد /دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • صانع، ایمان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد/ دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات.گروه مهندسی عمران آب. تهران . ایران
 • صائب، کیوان [1] گروه محیط زیست، واحد تنکابن، دانشگاه ازاد، تنکابن
 • صبوحی، محمود [1] استاد/ یار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل، ایران
 • صبوری، امیرادهم [1] کارشناس ارشد/مهندسی عمران – آب از دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • صحراییان، فاطمه [1] مربی/ پژوهشکده هواشناسی، تهران
 • صدقی، حسین [1] استاد/گروه علوم و مهندسی آب - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • صدقی، حسین [1] استاد/ گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • صدقی، حسین [1] استاد/ دانشگاه شهید چمران اهواز اهواز ایران
 • صدقی، حسین [1] استاد/ هیدرولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات، تهران
 • صدوق، سید حسن [1] استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • صراف زاده، محمدحسین [1] رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب.دانشیار /دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
 • صراف‌زاده، محمدحسین [1] دانشیار /دانشکده مهندسی شیمی و رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
 • صفاری، نسیم [1] دانشجوی دکتری /دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
 • صفاری، نسیم [1] دکتری مهندسی/ آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز.
 • صفی‌خوانی، ساجده [1] دانشجوی دکتری/ علوم و مهندسی آبخیزداری- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه هرمزگان.
 • صفرزاده، اکبر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد /مهندسی عمران آب - دانشگاه تربیت مدرس
 • صفوی، حمیدرضا [1] استادیار/ دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • صفوی، حمیدرضا [1] دانشیار /دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
 • صفوی، حمیدرضا [1] دانشیار/ دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
 • صفوی، حمیدرضا [1] دانشیار /دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان. ایران.
 • صفوی، حمیدرضا [1] دانشیار/ دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • صفوی، حمیدرضا [1] دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • صفوی، حمید رضا [1]
 • صفوی، خداداد [1] کارشناس ارشد/ گروه سازه‌های هیدرولیکی موسسه تحقیقات آب وزات نیرو
 • صمدی، امیر [1] عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • صمدی، جواد [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی/ آلودگی محیط ‌زیست، دانشگاه شهید بهشتی تهران و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی نراق
 • صمدی، جواد [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد /مهندسی منابع طبیعی، گروه آلایندههای محیطزیست، پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی تهران.
 • صمدی، جواد [1] دانش آموخته مهندسـی منابع طبیعی، گروه شـیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی نراق.
 • صمدی، جواد [1] دانش آموخته مهندسـی منابع طبیعی، گروه شـیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی نراق.
 • صمدی، سیده زهرا [1] پژوهش‌یار گروه عمران/ محیط زیست، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، ایالات‌متحده‌ آمریکا.
 • صمدی بروجنی، حسین [1] استادیار /دانشگاه شهرکرد و رئیس مرکز تحقیقات منابع آب
 • صمدزاده فهیم، رضا [1] کارشناس ارشد /سازه های هیدرولیکی.دانشکده مهندسی عمران. دانشگاه تبریز

ض

ط

ظ

 • ظریفیان، شاپور [1] گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه تبریز
 • ظهرابی، نرگس [1] استادیار/گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران

ع

غ

 • غروی، مجتبی [1] استادیار /دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • غروی، مجتبی [1] استادیار /دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران- تهران- ایران
 • غفاری، رحمان [1] استادیار /گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران.
 • غفاری، زهرا [1] عضو هیئت علمی پژوهشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 • غفاری، فرهاد [1] گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه علوم وتحقیقات تهران، ایران
 • غفاری مقدم، زهرا [1] کارشناس ارشد /اقتصاد کشاورزی،دانشگاه زابل، ایران
 • غفوری، محمدرضا [1] کارشناس ارشد /هیدروژئولوژی، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران
 • غفوری، محمدرضا [1] کارشناس ارشد/ هیدروژئولوژی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • غفوری فرد، سمیرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب/ دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • غلامی، ابراهیم [1] استادیار/ بیرجند. دانشگاه بیرجند. دانشکده علوم
 • غلامی، لیلا [1] استادیار /گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ساری، ساری، ایران.
 • غلامی، لیلا [1] دانش آموختگان کارشناسی ارشد /مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، مازندران، نور.
 • غلامی، لیلا [1] دانش آموخته/ دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرّس، مازندران
 • غلامی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد
 • غلامیان، سیدمحسن [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • غلام‌زاده، مهدی [1] کارشناسی ارشد /مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • غنچه‌پور، دیبا [1] کارشناسی ارشد آبخیزداری/ دانشگاه هرمزگان
 • غواصیه، احمدرضا [1] استادیار/دانشکده مهندسی آب، دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)

ف

ق

ک

گ

ل

م