دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 1398، پاییز 1398، صفحه 1-377 
1. مدیریت آب های زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از مدل سازی عامل بنیان

صفحه 0-0

سعید نجارقابل؛ مهدی ضرغامی؛ مسیح اخباری؛ عطاالله ندیری


2. بهینه‌سازی برداشت انتخابی در مخازن با هدف بهبود کیفیت آب

صفحه 0-0

علیرضا یحیائی؛ علی مریدی؛ سید سعید موسوی ندوشنی


5. پایش داده‌های جریان در شبکه‌های توزیع آب با استفاده از روش‌های خوشه‌بندی مبتنی بر چگالی

صفحه 0-0

ایمان مصلحی؛ محمد رضا جلیلی قاضی زاده؛ احسان یوسفی خوش قلب


18. مقایسه و ارزیابی ردپای آب آبی، سبز و خاکستری گندم در اقلیم‌های مختلف ایران

صفحه 0-0

توحید علیقلی نیا؛ حسین شیبانی؛ امید محمدی؛ موسی حسام


19. بررسی تبادل منابع آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از تحلیل خوشه ای (مطالعه ی موردی: دشت دز غربی)

صفحه 0-0

ساناز ابراهیمی ورزنه؛ حیدر زارعی؛ پروانه تیشه زن؛ علی محمد آخوندعلی