آشکارسازی و نسبت‌دهی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب ورودی به سد کرج در دوره‌های گذشته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، دانشکده مهندسی آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی منابع آب

2 پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

3 شرکت آب منطقه‌ای البرز

4 گروه مهندسی منابع آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده

 
یکی از مهم­ترین پیامدهای تغییر اقلیم و گرمایش جهانی، تأثیر متغیرهای اقلیمی بر متغیرهای هیدرولوژیکی و منابع آب است. سد کرج به عنوان یکی از منابع مهم آب و برق استان­های تهران و البرز از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر منابع آب حوضه بالادست این سد و رواناب ورودی به آن می­تواند در برنامه­ریزی­های آتی و مدیریت منابع آب این نقطه از کشور مؤثر باشد. یکی از روش­های شناسایی اثرات تغییر اقلیم بر متغیرهای هواشناسی و هیدرولوژیکی، آشکارسازی و نسبت­دهی با روش انگشت نگاشت بهینه است. در این تحقیق سعی شد تا با استفاده از سیگنال­های ALL، GHG و NAT مستخرج از مدل CanESM-2.0 و ریزمقیاس­نمایی آنها با رویکرد MRQNBC و رواناب ناشی از متغیرهای اقلیمی برای دوره آماری (2011-1985) به کمک مدل کالیبره شده SWAT مدل‎سازی شود تا به وسیله انگشت نگاشت بهینه، اثرات هر یک از سیگنال­ها، آشکارسازی و نسبت­دهی گردد. با توجه به نتایج به دست آمده تنها سیگنال GHG که معرف شرایط جوی کره زمین تحت تأثیر گازهای گلخانه­ای (بدون لحاظ کردن سایر عوامل) می­باشد، آشکارسازی و نسبت­دهی شد و ضریب مقیاس‌ساز (β) آن 76/0 به دست آمد. در حالی که دو سیگنال دیگر ALL و NAT که به ترتیب جهان را تحت شرایط عادی امروزی و شرایط صرفاً طبیعی (بدون لحاظ نمودن سایر عوامل) شبیه­سازی نمودند، قابل آشکارسازی و نسبت­دهی نبودند. به عبارت دیگر تغییرات رواناب ورودی به سد کرج تنها با رواناب شبیه­سازی شده تحت تأثیر گازهای گلخانه­ای (به تنهایی) هماهنگی داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Detection and Attribution of Climate Change Effects on Entered Runoff to Karaj Dam in the past periods

نویسندگان [English]

  • Erfan Naseri 1
  • Tofigh Saadi 3
  • Saman Javadi 4
1 Department of Irrigation and Drainage Engineering, Aburaihan College of University of Tehran, Pakdasht, Iran
3 Regional Water Company of Alborz, Mehrshahr, Karaj, Iran
4 Department of Water Resources, College of Aburaihan, University of Tehran
چکیده [English]

One of the most important consequences of Climate Change is the changing of climatic variables and the effects on hydrological variables and water resources. Karaj Dam is one of the important sources of water and electrical energy for Tehran and Alborz province. Thus, diagnosis of affective factors on the water resources of upstream of this catchment and entered runoff to Karaj dam could be vital for planners and policy makers for the future periods. One of the best methods for diagnosing the effects of Climate Change on climatic and hydrological variables is Detection and Attribution with Optimal Fingerprint approach. In this research have been tried to detect and attribute the ALL, GHG and NAT signals by simulations from CanESM-2.0 model. Therefor every signal has been downscaled with MRQNBC method, and then simulated with SWAT calibrated model for selected signals for (1985-2011). At last those entered to optimal fingerprint method. By attention the results, just GHG signal (which shows the globe under the effects of Greenhouse gases without the other forcing has been detected and attributed and its scaling factor (β) got 0.76. While two other signals (ALL, NAT) haven’t been detected and attributed. In other words the changing of entered runoff to Karaj dam was very likely consonant with simulated runoff which affected from GHG signal only.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Detection
  • Optimal Fingerprint
  • SWAT
  • MRQNBC
  • Karaj Dam