نویسنده = اصغر عزیزیان
تعداد مقالات: 10
4. واسنجی مدل هیدرولوژیکی VIC-3L با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای رطوبت سطحی خاک

دوره 15، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 55-67

سکینه کوهی؛ اصغر عزیزیان؛ لوکا بروکا