کلیدواژه‌ها = SRM
1. ارزیابی کارآیی مدل SRM و HBV در شبیه سازی رواناب ناشی از ذوب برف در حوزه آبخیز بوجین

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 0-0

محمد مهدی ارتیمانی؛ حسین زینی وند؛ ناصر طهماسبی پور


3. مدل‏سازی جریان ناشی از ذوب برف با استفاده از مدل هیدرولوژیکی رواناب حاصل از ذوب برف(مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد کرج)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 40-52

میرحسن میریعقوب زاده؛ محمدرضا قنبرپور؛ محمود حبیب نژاد روشن