کلیدواژه‌ها = کمبود آب
1. تحلیل دینامیک تقاضای آب: مطالعه موردی شهر قم

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 260-265

نسیم نهاوندی؛ علی اخمدیان


3. ارزیابی منابع و مصارف آب در حوزه آبریز زاینده رود

دوره 2، شماره 1، بهار 1385، صفحه 72-76

حمیدرضا سالمی؛ نادر حیدری