کلیدواژه‌ها = مدل ترازمندی آب- انرژی
تعداد مقالات: 1
1. تعدیل شاخص شدت خشکسالی پالمر (PDSI) بر مبنای طرحواره برهمکنش جو- سطح خشکی (ALSIS) در حوضه آبریز کرخه

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 170-183

سمیه حجابی؛ پرویز ایران نژاد؛ جواد بذرافشان