نویسنده = الناز شرقی
تعداد مقالات: 2
2. مدلسازی پدیده های هیدروکلیماتولوژیکی با استفاده از مدل ترکیبی موجک-هالت وینترز

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 59-70

وحید نورانی؛ الناز شرقی؛ حسام نجفی