دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1384 
1. پیشگفتار

صفحه 0-1

رضا اردکانیان


10. تغییر شکل نیمرخ بستر دریا در مقابل دیواره ساحلی تحت اثر برخورد امواج شکن

صفحه 90-100

محمد ریاحی؛ حسن خالقی؛ میر مصدق جمالی؛ علی حسن زاده دلویی؛ علی اکبر صالحی نیشابوری