ارزیابی تمایل به پرداخت مشترکان آب شرب اهواز در جهت کمک به بهبود کیفیت آب آشامیدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی/ واحد بهبهان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، بهبهان، ایران.

2 استادیار/ گروه اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد/دانشگاه شهید چمران اهواز.

چکیده

در این تحقیق با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط تمایل به پرداخت شهروندان شهر اهواز جهت کمک به بهبود کیفیت آب آشامیدنی بررسی شده است. جهت بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت، از مدل اقتصاد سنجی لاجیت استفاده شده است. داده های مورد نیاز از طریق یک مطالعه میدانی، تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 400 خانوار ساکن شهر اهواز به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای جمع آوری شده است. مطابق نتایج 75 درصد خانوارها، حاضر به پرداخت مبلغی جهت کمک به بهبود کیفیت آب آشامیدنی بوده اند. به طوری که تمایل داشته اند جهت بهبود آب شرب سالم مبلغ 2886 ریال به ازای هر مترمکعب در ماه پرداخت نمایند. همچنین بر اساس این مطالعه، متغیرهای تأهل و جنسیت تاثیر معنی داری بر تمایل به پرداخت خانوار ندارند. سایر متغیر های مدل یعنی سن، سطح تحصیلات، بعد خانوار، درآمد و قیمت پیشنهادی معنی دار بوده است. با توجه به ارزش و اهمیت بالای بهبود کیفیت آب آشامیدنی، پیشنهاد می شود که سیاست هایی جهت حفظ استانداردهای کیفیت آب اتخاذ گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of willingness to pay for drinking water Subscribers in Ahvaz to help improve the quality of drinking water

نویسندگان [English]

  • Iman Danaeifar 1
  • Ebrahim Anvari 2
  • Mehrdad Mehdizade 3
1 Young Researchers and Elite Club, Behbahan Branch, Islamic Azad University, Behbahan, Iran.
2 Assistant Professor of Economics, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
3 Master Student in Economics, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

In this research using the conditional valuation method, tendency to payment of the citizens of Ahvaz city to improve of the equality of drinking water has been studied. To study the economic and social effecting factors on measure of tendency to payment, the logia's econometric model has been used. Required data has collected through a field study, completing questioner and interview with 400 households in Ahvaz city by Multi-stage cluster sampling method. According to the results 75 percent of households, were willingness to pay an amount of money to improve the equality of drinking water. As they tend to pay 2886 Rials per Cubic meter to improve healthy drinking water per month. Also, according to this study, martial and gender variables don't have significant impact on the tendency to payment of households. Other variables of model, namely age, education level, household dimension, income, and suggested price have been significant. According to the value and high Importance of improve quality of drinking water, it is suggested that some policies be taken to maintain the standards of the quality of water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tendency to pay
  • Drinking Water Quality
  • Conditional valuation
  • Ahvaz