کلیدواژه‌ها = نروفازی
2. ارائه مدل ترکیبی ژنتیک ـ کریجینگ برای پیش‌بینی زمانی و مکانی سطح آب زیرزمینی

دوره 11، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 85-99

محمد حسن حبیبی؛ عطاالله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم