نویسنده = میرحسن میریعقوب زاده
1. مدل‏سازی جریان ناشی از ذوب برف با استفاده از مدل هیدرولوژیکی رواناب حاصل از ذوب برف(مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد کرج)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 40-52

میرحسن میریعقوب زاده؛ محمدرضا قنبرپور؛ محمود حبیب نژاد روشن