نویسنده = محمد شایان نژاد
تعداد مقالات: 1
1. تعیین تبخیر ـ تعرق بالقوه با استفاده ازروش رگرسیون فازی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 9-19

محمد شایان نژاد؛ سید جواد ساداتی نژاد؛ هدایت فهمی