نویسنده = بهرام ثقفیان
تعداد مقالات: 6
1. اثرات تغییر اقلیم بر بیلان آبی دریاچه ارومیه

دوره 7، شماره 1، بهار 1389، صفحه 47-58

حمید مهسافر؛ رضا مکنون؛ بهرام ثقفیان


2. تغییرات مکانی شدت سیل‌خیزی

دوره 4، شماره 1، بهار 1387، صفحه 28-39

بهرام ثقفیان؛ باقر قرمز چشمه


4. برآورد توزیع مکانی بارندگی با کمک تئوری مجموعه‌های فازی

دوره 3، شماره 2، پاییز 1386، صفحه 26-38

سیما رحیمی بندرآبادی؛ بهرام ثقفیان


5. بررسی خشکسالی‌های هواشناسی (اقلیمی) در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از نمایه SPI و مدل زنجیره مارکف

دوره 3، شماره 1، بهار 1386، صفحه 25-35

طیب رضیئی؛ پیمان دانش کار آراسته؛ روح انگیز اختری؛ بهرام ثقفیان