ارزیابی سناریوهای تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب در راستای مدیریت یکپارچه منابع آب سطحی و زیرزمینی بااستفاده از مدل WEAP(مطالعه موردی:دشت ورامین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد/ گروه عمران منابع آب، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار/ گروه محیط زیست، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

3 استادیار/ گروه عمران- منابع آب، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

چکیده

محدودیت نسبی منابع آب و افت بیش از حد منابع آب زیرزمینی در دشتهای کشور توجه به مدیریت یکپارچه منابع آب را ضروری کرده است. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی سناریوی تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب جهت مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه دشت ورامین و با استفاده از مدل WEAP انجام گرفت. داده های مورد نیاز نظیر دبی رودخانه های شور و جاجرود، حجم مخازن لتیان و ماملو، میزان بارندگی، تبخیر، جمعیت، نرخ رشد جمعیت، میزان تقاضای آبی در بخش شرب، کشاورزی و صنعت در سال پایه آبی (2016-2017) وارد نرم افزار گردید. سپس سناریوهای مرجع و تغذیه مصنوعی تدوین شده و در یک دوره 20 ساله مقایسه شدند. نتایج نشان داد در صورتی که وضعیت کنونی ادامه یابد در 20 سال آینده قادر به تأمین 2/16 و 4/27درصد از نیازهای آبی بخشهای کشاورزی و صنعت در منطقه دشت ورامین نخواهیم بود. در حالی که اگرسالیانه 33 میلیون مترمکعب از هرز آبهای سطحی منطقه بصورت پخش سیلاب به آبخوان منطقه تزریق گردد، علاوه بر آن که در بخش کشاورزی و صنعت به ترتیب 2/9و 9/17درصد کاهش در عدم تأمین تقاضا نسبت به سناریو مرجع رخ خواهدداد، بلکه حتی در صورتی که میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی با روند کنونی تداوم یابد، ذخیره استاتیک آبخوان از میانگین 351 میلیون مترمکعب به 388 میلیون مترمکعب رسیده و سبب جبران افت منابع آب زیرزمینی منطقه به میزان 1/21 سانتی متر به صورت میانگین دوره 20ساله نیز خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation Of Artificial Recharge And Flood Spreading Scenarios For Integrated Surface And Groundwater Resources Management Using WEAP Model Case Study (Varamin Plain)

نویسندگان [English]

  • Bida Dehghani 1
  • Maryam Farahani 2
  • Babak Aminnejad 3
1 M.Sc. Student, Department of Civil-Water Resources, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.
2 ssistant Professor, Environment Department, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Civil-Water Resources, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.
چکیده [English]

Due to the relative constraints of water resources and excessive over-discharge of groundwater resources in the plains of the country, integrated water resources management is essential. Present study carried out to assess artificial recharge and flood spreading scenarios for integrated water resources management using WEAP model in Varamin plain.The required data, including the discharge of stream flow gauge of Shoor and Jajrood rivers, the volume of the Latian and Mamlu dams, rainfall, evaporation, population, population growth rate, water demand of drinking, agricultural and industrial sectors of the area in the base year of model (2016-2017) were gathered and entered in the software. Then, the artificial recharge scenario was developed and compared with the reference scenario in a 20-year period. The results showed that if the current status of water resources management continues, in the next 20 years, we will not be able to cover 16.2 and 27.4 percent of the water demand of agricultural and industrial sectors in Varamin plain, respectively. Whereas, if 33 million cubic meters of surface water streems of the region are injected to the aquifer by flood spreading method, annually, not only, 9.2 and 17.9 percent decrease in unmet water demand of agricultural and industrial sectors in comparison with the reference scenario, respectively, but also, based on current harvest volumes; the average of the aquifer storage increase from 351 to 388 million cubic meters, which will decrease the loss of groundwater resources of the region 1.21 centimeters by the average 20-year period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Groundwater
  • Integrated Management
  • Flood spreading
  • Artificial recharge
  • WEAP model