بررسی تغییرات ماده آلی محلول رنگی (CDOM) با استفاده از الگوریتم SVM و تصاویر ماهواره لندست 8 در منابع آبهای سطحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی سنجش از دور دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار گروه مهندسی نقشه برداری، دانشگاه آزاد، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

 
ماده آلی محلول رنگی (CDOM)1 یکی از اجزای اصلی DOM2 در آب‌های سطحی است و شاخصی مهم در کیفیت آب، وضعیت بیوشیمی و محتوای مواد مغذی است و نقش مهمی در چرخه کربن در آب‌های سطحی دارد. در این پژوهش به تحلیل ماده آلی محلول رنگی (CDOM) در دریاچه‌ها با استفاده از تصاویر لندست 8 در سال‌های 2013 تا 2016 در دریاچه‌های شمال سیبری پـرداخته شــده است. از مــدل بهینه رگرسیون بـردار پشتیبان (GA-SVR) برای انتخاب مناسب‌ترین باند در تعیین ضریب جذب CDOM استفاده شده است و با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیان (SVM) به ‌منظور طبقه‌بندی و مقایسه تغییرات میزان  (ضریب جذب CDOM در طیف 440 نانومتر) نقشه مکانی پراکندگی CDOM در سال‌های
2014 و 2015 بدست آمده است. بر اساس نتایج حاصله، با توجه به
ضریب همبستگی (71/0= ) و میزان خطاها  ( 610/1MSE=،
 0775/1RMSE= و  9464/0MAE=) نتیجه گرفته شد که استفاده از نسبت باندهای سبز به قرمز در ماهواره‌ی لندست 8 مناسب‌ترین انتخاب برای تعیین ماده آلی محلول رنگی در طول موج 440 نانومتر در منطقه مطالعاتی است. نقشه پراکندگی نمایانگر افزایش مقدار ماده آلی محلول رنگی در دریاچه‌های شمال- شرقی منطقه در سال 2015 نسبت به سال 2014 است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey of Changes in Colored Dissolved Organic Matter (CDOM) Using SVM Algorithm and Landsat 8 Satellite Images in Surface Water Resources

نویسندگان [English]

  • Mohammad Momeni Esfahani 1
  • Amir Shahrokh Amini 2
1 M.Sc., Department of Surveying Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of surveying Engineering, Islamic Azad University South Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Colored dissolved organic matter (CDOM), one of the main constituents of DOM in surface water, is an important indicator of water quality, the biochemical status, and the nutritious material content and plays an important role in the carbon cycle of surface water. In this study, we have analyzed colored dissolved organic matter (CDOM) in lakes using Landsat 8 images in the period of 2013 to 2016 in the watershed area of North Siberia. The support vector regression model was used for selecting the most desirable band in determining the CDOM absorption coefficient, and using the support vector machine model to classify and compare the changes in the amount of〖 α〗_CDOM (440), the CDOM scatter plots for the years of 2014 and 2015 were obtained. Based on the results, regarding the correlation coefficient (R2=0/71) and the amount of errors (MSE=1/60 m-1, RMSE=1/0775 m-1, and MAE=0/9464 m-1), it was concluded that the application of green/red band ratio in Landsat 8 satellite was the most desirable choice for measuring colored dissolved organic matter at a wavelength of 440 nm in watershed resources of North Russia. The scatter plot indicates an increase in colored dissolved organic matter in the lakes in the northeast of the area in 2015 compared to 2014.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colored Dissolved Organic Matter
  • SVR
  • SVM
  • Landsat 8