تحلیل نظام‌یافته نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای مربوط به استفاده مجدد در محل آب خاکستری مبتنی بر فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی؛ مطالعه موردی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/ گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسفراین، اسفراین، ایران.

2 استادیار/ گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، سبزوار، ایران.

چکیده

فاضلاب خانگی تولید شده از استحمام، شستن لباس و سایر مصارف مشابه، آب خاکستری نامیده می‌شود. آب خاکستری به نسبت فاضلاب تولیدی از توالت ها سطح آلودگی بسیار کمتری دارد و بدون تصفیه یا با تصفیه اندک قابل استفاده در محل برای مصارفی مانند فلاش تانک توالتها و آبیاری فضاهای سبز است. سیستم استفاده مجدد در محل آب خاکستری نقاط قوت و نقاط ضعف مختلفی را واجد است. ضمن اینکه فرصتها و تهدیدهایی در محیط خارجی برای این سیستم وجود دارد. در این مقاله نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدهای مربوط به استفاده مجدد در محل آب خاکستری در ایران شناسایی و با روشی نظام یافته با تلفیق فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP) با تحلیل SWOT اولویت بندی گردیده اند. نتایج حاکی از آن است که عوامل منفی خارجی(تهدیدها) از اهمیت نسبی بالاتری برخوردار هستند و بالتبع تاثیرگذاری بیشتری بر توسعه این سیستم در ایران خواهند داشت. با این حال با توجه به قرار گیری نقاط قوت و فرصت ها در مرتبه دوم و سوم اهمیت، به نظر می رسد چشم انداز آینده این سیستم در صورت اتخاذ استراتژی‌های مناسب مخصوصا استراتژی‌هایی از نوعST ، روشن باشد. استراتژی‌هایی که با استفاده از نقاط قوت سستم سعی در خنثی کردن اثر تهدیدهای خارجی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Systematic Analysis of Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats of On-site Greywater Reuse in Iran Based on Fuzzy Analytical Hierarchy Process

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Farzi 1
  • Jafar Mehrabadi 2
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Esfarayen Branch, Islamic Azad University, Esfarayen, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Sabzevar Branch, Islamic Azad University, Sabzevar, Iran.
چکیده [English]

Domestic wastewater produced in bathing, washing clothes and other similar water use is called greywater. Greywater is far less contaminated than wastewater produced in toilets and can be reused on site with little or no treatment in non-potable applications like toilet flushing and landscaping. The On-site Greywater Reuse system has various strengths and weaknesses and, in addition, there are opportunities and threats for this system in Iran. The present research systematically identified and prioritized the strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) of On-site Greywater Reuse in Iran by combining the SWOT analysis with the Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) and referring to the experts' opinions. Results suggested that the negative external factors (threats) enjoyed higher relative importance and, consequently, would have greater influence on the development of this system in Iran. However, since the strengths and opportunities ranked second and third in importance, it seems that this system will have a clear future if the appropriate ST strategies. Strategies that use the system's strengths to try to neutralize the impact of external threats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Greywater
  • FAHP
  • SWOT
  • Iran