نویسنده = نادر حیدری
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل راهبردی برای بهبود کارکرد و اقتدارشورایعالی آب با استفاده از روش SWOT

دوره 16، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 15-30

محمد حب وطن؛ نادر حیدری؛ بهیه جعفری؛ محمد ارشدی؛ سارا لطفی؛ مهدی ضرغامی


4. ارزیابی منابع و مصارف آب در حوزه آبریز زاینده رود

دوره 2، شماره 1، بهار 1385، صفحه 72-76

حمیدرضا سالمی؛ نادر حیدری