مجله تحقیقات منابع آب ایران در ارزشیابی انجام شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بالاترین امتیاز ممکن (درجه الف) را کسب کرد.

مجله تحقیقات منابع آب ایران در ارزشیابی انجام شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1399 (بر اساس عملکرد مجله در سال 1398) بالاترین امتیاز ممکن (درجه الف) را  کسب کرد. در ارزشیابی دوره قبل نیز این مجله بالاترین امتیاز ممکن (درجه A) را کسب کرده بود.