دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، بهار 1397 
2. مدل برنامه ریزی خطی فازی برای بهینه سازی الگوی کشت در حوضه ی زرینه رود

صفحه 13-24

مژگان اسعدی مهربانی؛ محمد ابراهیم بنی حبیب؛ عباس روزبهانی


10. ارائه یک شاخص کیفیت برای رودخانه‌های ایران

صفحه 102-113

اکبر شیرزاد؛ مسعود تابش؛ هومن بیات


18. تحلیل الگوی تغییرات پهنه آبی تالاب هامون در دوره آبگیری سالیانه و تغییرات کاربری و پوشش اراضی منطقه

صفحه 216-225

سعیده ملکی؛ علیرضا سفیانیان؛ سعید سلطانی کوپایی؛ سعید پورمنافی؛ فرید شیخ السلام


19. برآورد توزیع مکانی و زمانی تغذیه با استفاده از مدل توزیعی PRMS: مطالعه موردی دشت نیشابور

صفحه 226-238

فرزانه نظریه؛ حسین انصاری؛ علی نقی ضیایی؛ کامران داوری؛ عزیز اله ایزدی


21. کاربرد روش احتمال پذیرش در ارزیابی شبکه پایش کیفی کلر آب زیرزمینی (مطالعه موردی آبخوان مشهد)

صفحه 253-256

سمیه مقصود سنگ آتش؛ عباس خاشعی سیوکی؛ محسن پوررضا بیلندی؛ مجتبی شفیعی


26. ضرورت ابرمدل منابع آب و یکپارچه‌سازی زنجیره‌ی خروجی مدل‌ها

صفحه 285-290

ارشک حلی‌ساز؛ ساجده صفی‌خوانی؛ بتول ملک‌حسینی