دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، پاییز 1392 
6. ارزیابی تأثیر افت سطح ایستابی بر ناپایداری و تخریب اسکرین‌‌های چاه‌‌های آب

صفحه 42-51

محمدرضا غفوری؛ اعظم شامحمدی؛ غلامعباس کاظمی؛ کاظم مرادی هرسینی؛ هانیه شرفی


8. بررسی آزمایشگاهی تأثیر شکل پلان و پروفیل طولی بر تغییـرات جریان سطحی در دامنه‌های مرکب

صفحه 64-72

مهدی گرانیان؛ نصرت الله امانیان؛ علی طالبی؛ محمدرضا هادیان؛ مسعود زینی