دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 23، بهار 1392 
5. ارزیابی برهمکنش همزمان پدیده های ENSOوMJO بر رخداد دوران های تر و خشک در ایران

صفحه 48-60

سید محمد جعفر ناظم السادات؛ صدیقه مهرآور؛ حبیب اله قائد امینی


6. تغییرات پیش بینی شده در بارش های فرین مشهد طی قرن بیست و یکم

صفحه 61-74

منصوره کوهی؛ ایمان بابائیان؛ محمد موسوی بایگی؛ علیرضا فریدحسینی؛ لیلی خزانه داری