دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، زمستان 1391 
3. بررسی کارایی مدل درخت تصمیم در پیش بینی بارش (مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک یزد)

صفحه 14-27

محمدتقی دستورانی؛ اعظم حبیبی‌پور؛ محمدرضا اختصاصی؛ علی طالبی؛ جواد محجوبی


4. استفاده از نانو جاذب‌های گیاهی به منظور حذف نیترات از محلول‌های آبی

صفحه 28-38

معصومه فراستی؛ نعمت اله جعفرزاده؛ سعید برومند نسب؛ هادی معاضد؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ سیدمرتضی سیدیان


10. بررسی منشأ آلودگی نیتراتی آب زیرزمینی منطقه‌ی میان جنگل فسا

صفحه 88-92

حمید حسینی مرندی؛ مهرداد محمدنیا؛ محمدجواد روستا؛ بهادر هاتف