دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1389 (زمستان 89 - بهار 90) 
6. اثرات تغییر اقلیم بر بیلان آبی دریاچه ارومیه

صفحه 47-58

حمید مهسافر؛ رضا مکنون؛ بهرام ثقفیان


7. تعیین ضریب پراکندگی طولی آلودگی در رودخانه ها

صفحه 59-66

الهام ایزدی‌نیا؛ جهانگیر عابدی کوپائی