دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 35، بهار 1395، صفحه 1-185 
3. تحلیل حساسیت تبخیر و تعرق محاسبه شده با استفاده از مدل بیلان انرژی روزانه و مقایسه آن با مدل سبال

صفحه 18-28

علیرضا رمضانی خوجین؛ میرمسعود خیرخواه زرکش؛ پیمان دانش کار آراسته؛ علی مریدی؛ رحیم علیمحمدی


4. اتصال سیستم‏های پایش خشکسالی به اقدامات مدیریتی

صفحه 29-39

سید علی اصغر هاشمی شیخ شبانی؛ سعید مرید؛ مجید دلاور