دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز 1386 
10. آنالیز عدم قطعیت برآورد حجم رسوب مخازن (مطالعه موردی سد شهرچای)

صفحه 1-11

مهسا واعظ تهرانی؛ جمال محمد ولی سامانی؛ مجید منتصری