دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار 1386 
1. پیشگفتار

صفحه 0-1

محمد کارآموز


7. بررسی سرعت جبهه و شدت اختلاط جریان‌های غلیظ ورودی به یک مقطع واگرا

صفحه 56-67

حسن ترابی پوده؛ منوچهر فتحی مقدم؛ مهدی قمیشی؛ محمود شفاعی بجستان


10. نقش شیب شکن بر تغییر عمق و سطح سیلاب در بخشی از رودخانه کن

صفحه 84-87

سیدحمیدرضا صادقی؛ محمد حاجی قلیزاده؛ مهدی وفاخواه؛ همایون مطیعی