دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1384 
6. الگوی توزیع زمانی بارش استان خراسان بزرگ

صفحه 54-64

ابوذر حاتمی یزد؛ علی اصغر تقوایی ابریشمی؛ بیژن قهرمان