دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، تابستان 1398 
8. ارزیابی و انتخاب بهینه معیارهای الگوی کشت مبتنی بر توسعه پایدار

صفحه 98-108

الهام کاظمی کرانی؛ مرضیه ثمره هاشمی؛ سودابه گلستانی کرمانی؛ میثم ثمره قاسم شعبجره


19. نقش قدرت در دیپلماسی آب

صفحه 242-264

سیده زهرا قریشی؛ حجت میان آبادی؛ سید مسعود موسوی شفائی


23. تاثیر خشکسالی بر کمیت و کیفیت آب رودخانه دز

صفحه 306-318

سعید آزیش؛ علی عصاره؛ داود خدادادی دهکردی


26. شبیه سازی شاخص های RDI و SPEI در ایستگاه های فاقد آمار کافی

صفحه 342-346

محمد مهدی مقیمی؛ فرزانه خواجه ای؛ محمد رضا محمودی