نویسنده = دلیر عبدی نیا، علی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد خوشه‌سازی فازی در پهنه‌بندی فرسایشی:مطالعه موردی

دوره 2، شماره 1، بهار 1385، صفحه 29-35

هدایت فهمی؛ علی دلیر عبدی نیا