کاربرد مدل یکپارچه SWAT-MODFLOW جهت مدل‌سازی هم‌زمان آب‌های سطحی و زیرزمینی در راستای بهبود وضعیت سامانه منابع آبی در مقیاس حوضه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد/ مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آب، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران.

2 دانشیار/ گروه مهندسی آب، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

3 استاد/ گروه مهندسی آب، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران.

چکیده

به‌منظور مدیریت پایدار آب در حوضه آبریز درک کامل از شرایط هیدرولوژیکی و تبادلات آب‌های سطحی و زیرزمینی، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله از مدل اصلاح شده SWAT-MODFLOW که یک مدل هیدرولوژیکی چندمنظوره و یکپارچه است، جهت شبیه‌سازی کمی فرآیندهای آب سطحی و زیرزمینی و تبادلات هم‌زمان بین آنها در سطح حوضه آبریز شازند، استفاده شده است. پس از واسنجی مدل ترکیبی، نتایج واسنجی مدل آب سطحی SWAT برای ایستگاه هیدرومتری پل دوآب واقع در رودخانه شراء و خروجی حوضه، مقدار ضریب R2 و نش ساتکلیفت به ترتیب 0/64 و 0/63 را نشان می‌دهد. در بخش آب زیرزمینی میزان RMSE برای 19 چاه مشاهده‌ای در آبخوان 1/72 متر به دست آمد که در سطح قابل قبولی قرار دارد. با توجه نتایج حاصل‌شده در دو بخش آب سطحی و زیرزمینی عملکرد مدل با توجه به یکپارچگی و در نظر گرفتن تمامی تبادلات دو مدل به‌صورت هم‌زمان و در یک منطقه وسیع قابل‌قبول بوده است. به جهت ارزیابی کاربرد مدل یکپارچه SWAT-MODFLOW در سطح حوضه نیز از مدل مذکور جهت برآورد تأثیر سناریوی کاهش برداشت به میزان 10 درصد از منابع آبی با استفاده از یک شاخص بر روی سامانه منابع آبی موجود، استفاده گردید که نتایج به‌دست‌آمده از شاخص آب در دسترس WAI، استفاده‌شده در این مطالعه، بیان‌گر بهبود در مقدار شاخص مذکور و درنتیجه بهبود وضعیت سامانه منابع آبی در مقایسه با وضع موجود بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of SWAT-MODFLOW Integrated Model for Simultaneous Modeling of Surface and Groundwater to Improve Basin-Scale Water Resources System Status

نویسندگان [English]

  • Sajjad Naeb 1
  • Saman Javadi 2
  • Mohammad Ebrahim Banihabib 3
1 M.Sc. Graduate of Water Resources Engineering, Department of Water Engineering, College of Abourayhan, University of Tehran. Iran.
2 Associate Professor, Department of Water Engineering, College of Abourayhan, University of Tehran. Iran. Email: Javadis@ut.ac.ir
3 Professor, Department of Water Engineering, College of Abourayhan, University of Tehran. Iran.
چکیده [English]

In order to ensure sustainable water management, a thorough understanding of the hydrological conditions and the interactions between surface and ground water. In this paper used from corrected multifunctional and integrated hydrologic model SWAT-MODFLOW to simulation quantitative processes of surface and ground water and simultaneous exchanges between them at the Shazand catchment. After the calibration, results of calibration SWAT surface water model to Duab bridge hydrometrical station that located at the Shara river and the basin's output, shown coefficient value of R2 and Nash-Sutcliff 0.64 and 0.63, respectively. At the groundwater part, the amount of RMSE for 19 observational wells calculated 1.72 m that is an acceptable level. With regard to the results obtained in the two surface and ground water sections, the performance of the model with regard to the integrity and consideration of all exchanges of the two models is concurrently and in a wide area acceptable and can recommended use from integrated SWAT-MODFLOW model In integrated simulation of the hydrological conditions of the catchment in a comprehensive manner. To evaluate the application of SWAT-MODFLOW integrated model at the basin level, the model was used to estimate the impact of a 10% reduction in water resources scenario using an index on the existing water resources system, the results obtained from the water index. The availability of WAI used in this study indicates an improvement in the value of the indicator and thus an improvement in the status of the water resources system compared to the status quo.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated Modeling
  • SWATMODFLOW Model
  • SWAT
  • MODFLOW
  • Water budget