برآورد دبی در مقاطع مرکب مستقیم بر اساس زبری معادل با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری ازدحام ذرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار/ دانشکده مهندسی،گروه مهندسی عمران، دانشگاه زنجان، زنجان.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد/ مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دانشگاه زنجان، زنجان.

چکیده

جهت برآورد شدت‌جریان عبوری از مقاطع مرکب مستقیم، تاکنون روابط متعددی ارائه شده است. اکثر روابط در شرایط آزمایشگاهی نتایج خوبی دارند اما دقت آن‌ها برای داده‌های میدانی چندان قابل استناد نیست. در پژوهش حاضر با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری ازدحام ذرات و با به کار بردن داده‌های آزمایشگاهی و میدانی با مقطع مرکب، رابطه جدیدی جهت برآورد دبی کل عبوری از مقطع مرکب پیشنهاد شد. در رابطه جدید پیشنهادشده، جهت برآورد ضریب زبری معادل مقاطع مرکب علاوه بر در نظر گرفتن عمق نسبی، عرض نسبی، شعاع هیدرولیکی نسبی و زبری نسبی (نسبت پارامترهای ذکرشده در دشت‌های سیلابی به مقطع اصلی) از تعریف جدیدی از عدد رینولدز استفاده گردید. نتایج نشان داد رابطه‌ی پیشنهادی با میانگین قدر مطلق خطای نسبی 4/10 درصد قابلیت مناسبی در برآورد دبی مقاطع مرکب دارد، به‌طوری‌که میزان خطای مذکور نسبت به روش‌های بررسی ‌شده پژوهشگران پیشین، به‌طور میانگین در حدود 38 درصد بهبود یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Discharge in Straight Compound Channels Based on The Equivalent Roughness Using The Particle Swarm Optimization Algorithm

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh Rajabi 1
  • Jalal Bazargan 2
1 Associate Professor, Department of Civil Engineering, University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 Post Graduate Student of Hydraulic Structures, Department of Civil Engineering, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Several relations have been presented to estimate the flow discharge passing the straight compound channels, most of which result in acceptable results in the experimental conditions, but are not accurate enough to be sued in the case of the field studies. In the present study, the Particle Swarm Optimization Algorithm was used to analyze the experimental and field data of the compound cross sections and a new relation was presented to estimate the total discharge passing the compound cross section. In the new suggested relation, in order to estimate the equivalent roughness coefficient of the compound cross sections, in addition to the relative depth, relative width, relative hydraulic radius and relative roughness (the ratio of the mentioned parameters in the floodplains to the main cross section), a new definition of the Reynolds number was used. The results showed that the proposed relation, with an average absolute relative error of 10.4, could properly estimate the discharge in the compound cross sections so that the average absolute relative error decreased by about 38 percent in comparison to the previous studies performed by other researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • particle swarm optimization algorithm (PSO)
  • Equivalent Roughness
  • compound cross section
  • Flow discharge