هم‌بست آب و انرژی در نمک‌زدایی آب دریا با فناوری اسمز معکوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری/ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان.

2 دانشیار / گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان

3 دانشیار / گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین‌المللی خمینی

4 استادیار/ گروه نانو مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده

همان‌گونه که تولید انرژی الکتریکی نیاز به آب دارد، انتقال و تصفیه آب نیاز به انرژی دارد. برای رویارویی با چالش‌ها و عدم قطعیت برخواسته از هم‌بست آب و انرژی، نیاز به درک طبیعت این ارتباط است تا سیاست‌های صحیح شناسایی، تصویب و اجرا گردد. هدف از این مطالعه، ارزیابی همبست آب و انرژی در حوزه استحصال آب شیرین از طریق نمک‌زدایی SWRO می‌باشد. بدین منظور، با فرض این‌که بخش تأمین-کننده انرژی الکتریکی، نیروگاه‌های حرارتی با سیستم برج خنک‌کننده تر یا یک‌بارگذر باشد، شاخص برداشت آب در این نیروگاه‌ها با استفاده از مدل S-GEM و نیز مصرف ویژه انرژی در واحد صنعتیRO با استفاده از مدل انتشار – نفوذ محاسبه گردید. نتایج نشان داد در بخش تولید انرژی، قدرت عملی نیروگاه‌ها بر مصرف سوخت و به دنبال آن، برداشت ویژه آب تأثیر دارد، همچنین، در واحد نمک‌زدایی علاوه بر خصوصیات فیزیکی- شیمیایی آب تغذیه، دمای آن و نوع ERD بر مصرف انرژی مخصوص مؤثر است. در نهایت حجم برداشت غیرمستقیم آب، مصرف سوخت و انرژی حرارتی برای تولید یک مترمکعب آب نمک‌زدایی بدست آمد که می‌تواند برای مدیریت بهتر عرضه و تقاضای منابع آب و انرژی، مورد استفاده نهادهای تأثیرگذار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Water-Energy Nexus at Reverse Osmosis Seawater Desalination Technology

نویسندگان [English]

  • Somayeh Mohammadi Jouzdani 1
  • Hassan Vagharfard 2
  • Peyman Daneshkar Arasteh 3
  • Mohammad Mahdi Zerafat 4
1 Ph.D. Student in Watershed Management, Department of Rangeland and Watershed Management, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Hormozgan University
2 Associate Professor, Department of Rangeland and Watershed Management, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Hormozgan University,
3 Associate Professor, Department of Water Science and Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, International University of Khomeini
4 Assistant Professor, Department of Nano Chemical Engineering, Faculty of Engineering at the University of Shiraz,
چکیده [English]

Generation of electrical energy requires water as well as water conveyance and treatment to energy. For encounter to challenges and uncertainty about the water and energy nexus, requires to understand the nature of this linkage to identify, approve and execute the appropriate policies. The aim of this study is the evaluation of water and energy nexus at freshwater production by SWRO desalination. For this purpose, assuming that the electric power supplier for the desalination plant is a thermal power plant with a cooling tower or once-through-cooled, the specific water withdrawal in a thermal wet tower- and once-through-cooled plants using S-GEM model and specific energy consumption in RO plants using solution–diffusion model was calculated. The results indicate in the production energy sector, the practical power effect on fuel consumption and consequently water withdrawal. Also, in the desalination plant, the physio-chemical parameter, and temperature of feed water, and ERD type effect on specific energy consumption. Finally, the indirect volume of water withdrawal, fuel and thermal energy consumption to produce a cubic meter of desalting water was obtained which could be used by effective institutions to better manage the supply and demand of water and energy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Desalination
  • Water
  • Energy
  • Power plant
  • Nexus