نقد و تحلیل مقاله «ارزیابی و مقایسه روش‌های مختلف برآورد تبخیر-تعرق مرجع بر اساس روش‌های انتقال جرم در ایران و پهنه‌بندی آن با استفاده از GIS» ارائه شده توسط هوشنگ قمرنیا و زهرا نیازی

نوع مقاله : بحث و مناظره

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران

2 کارشناس گروه آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری /دانشگاه یزد

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی/ دانشگاه ارومیه

چکیده

این مقاله به نقد و تحلیل مقاله «ارزیابی و مقایسه روش‌های مختلف برآورد تبخیر-تعرق مرجع بر اساس روش‌های انتقال جرم در ایران و پهنه‌بندی آن با استفاده از GIS» اثر استاد ارجمند دکتر هوشنگ قمرنیا و مهندس زهرا نیازی، که در مجله تحقیقات منابع آب ایران (سال چهاردهم، شماره 3، پاییز 1397، ص 338-318) چاپ گردیده است، می‌پردازد. به این منظور، پس از مقدمه‌ای کوتاه درباره اهمیت موضوع و حساسیت مقاله مزبور، به نقد و بررسی امتیازها و کاستی‌های آن پرداخته شده است.این مقاله به نقد و تحلیل مقاله «ارزیابی و مقایسه روش‌های مختلف برآورد تبخیر-تعرق مرجع بر اساس روش‌های انتقال جرم در ایران و پهنه‌بندی آن با استفاده از GIS» اثر استاد ارجمند دکتر هوشنگ قمرنیا و مهندس زهرا نیازی، که در مجله تحقیقات منابع آب ایران (سال چهاردهم، شماره 3، پاییز 1397، ص 338-318) چاپ گردیده است، می‌پردازد. به این منظور، پس از مقدمه‌ای کوتاه درباره اهمیت موضوع و حساسیت مقاله مزبور، به نقد و بررسی امتیازها و کاستی‌های آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discussion of “Evaluation and Comparison of Different Methods of Reference Evapotranspiration Based on Mass Transmission Methods in Iran and Its Zoning by Using GIS” by H. Ghamarnia and Z. Niazi

نویسندگان [English]

  • Hedieh Ahmadpari 1
  • Mohsen Eskafi Noghany 2
  • Masoumeh Heidari 3
  • Chnour Bahrami 4
1 M.Sc. Graduate of Irrigation and Drainage, University of Tehran
2 Expert, Department of irrigation and drainage, College of Aburaihan, University of Tehran.
3 M.Sc. Graduate of Watershed Engineering, Faculty of Natural Resources & Desert Studies, University of Yazd
4 M.Sc. Graduate of Irrigation and Drainage, Faculty of Agriculture, University of Urmia
چکیده [English]

این مقاله به نقد و تحلیل مقاله «ارزیابی و مقایسه روش‌های مختلف برآورد تبخیر-تعرق مرجع بر اساس روش‌های انتقال جرم در ایران و پهنه‌بندی آن با استفاده از GIS» اثر استاد ارجمند دکتر هوشنگ قمرنیا و مهندس زهرا نیازی، که در مجله تحقیقات منابع آب ایران (سال چهاردهم، شماره 3، پاییز 1397، ص 338-318) چاپ گردیده است، می‌پردازد. به این منظور، پس از مقدمه‌ای کوتاه درباره اهمیت موضوع و حساسیت مقاله مزبور، به نقد و بررسی امتیازها و کاستی‌های آن پرداخته شده است.این مقاله به نقد و تحلیل مقاله «ارزیابی و مقایسه روش‌های مختلف برآورد تبخیر-تعرق مرجع بر اساس روش‌های انتقال جرم در ایران و پهنه‌بندی آن با استفاده از GIS» اثر استاد ارجمند دکتر هوشنگ قمرنیا و مهندس زهرا نیازی، که در مجله تحقیقات منابع آب ایران (سال چهاردهم، شماره 3، پاییز 1397، ص 338-318) چاپ گردیده است، می‌پردازد. به این منظور، پس از مقدمه‌ای کوتاه درباره اهمیت موضوع و حساسیت مقاله مزبور، به نقد و بررسی امتیازها و کاستی‌های آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • نقد و تحلیل
  • روش مبتنی بر انتقال جرم
  • کریجینگ