عوامل موثر بر میزان شوری و ECرودخانه میمه و راهکارهای علاج بخشی

نوع مقاله : یادداشت فنی (5 صفحه)

نویسندگان

1 استاد / دانشکده کشاورزی، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه ایلام،

2 استادیار/ ، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان،

3 استادیار/ گروه آبیاری،دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام،

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری/ دانشگاه ایلام،

5 دانشجوی کارشناسی زمین شناسی/دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

با توجه به احداث سد مخزنی در مسیر رودخانه میمه، این مطالعه با هدف تعیین عوامل مؤثر در کاهش کیفیت آب و ارائه راهکارهای علاج‌بخشی انجام گردید. برای این منظور با بررسی‌های میدانی ایستگاه‌های نمونه‌برداری (35 ایستگاه) در طول مسیر رودخانه تعیین و به مدت یک سال (95-96) به‌صورت ماهیانه در ایستگاه‌های منتخب اقدام به اندازه‌گیری دبی، EC، دما و نمونه‌برداری گردید. بعد از انتقال نمونه‌ها به آزمایشگاه خصوصیات فیزیکی – شیمیایی آن‌ها اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد کیفیت آب رودخانه از بالادست به سمت پایین‌دست به‌تدریج کاهش می‌یابد؛ بطوریکه در محل اتصال رودخانه سرکده به رودخانه میمه در اثر ورود آب چشمه گوگردی قدح و رودخانه سیول به ترتیب با متوسط سالانه هدایت الکتریکی 21600 و 77750 میکرو زیمنس بر سانتیمتر، مقدار هدایت الکتریکی رودخانه به بیش از 23000 میکرو زیمنس بر سانتیمتر می‌رسد؛ بنابراین پس از تلاقی رودخانه سرکده با رودخانه میمه، مقدار هدایت الکتریکی رودخانه میمه به بیش از 11000 میکرو زیمنس بر سانتیمتر می‌رسد. جهت علاج بخشی این مشکل و بهبود کیفیت آب، راهکارهایی از قبیل احداث کانال‌هایی در محل زون‌های شوری، بسترسازی مناسب، احداث تونل و خط لوله با قطر مناسب جهت انتقال آب عوامل شوری به پایین‌دست سد میمه پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Salinity and EC of the Meymeh River and Curative solutions

نویسندگان [English]

  • Haji Karimi 1
  • Ghobad Rostamizad 2
  • Alireza Hosseini 3
  • Sajjad Moghadasifar 4
  • Ahmadreza Karimi 5
1 Professor, Ilam University, Agriculture Faculty, Range and watershed management Department
2 2Assistant Professor, Soil Conservation and Watershed Management Department, East Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Zanjan, Iran
3 Professor,University, Assistant Ilam Agriculture Faculty, Water engineering department.
4 Of Watershed management, Ilam University
5 5B.Sc. student of University Bu-Ali Sina
چکیده [English]

In this study, the Meymeh River was selected with regard to the construction of a reservoir dam in its direction, with the aim of determining the effective factors in decreasing water quality and providing Curative solutions. For this purpose, with field investigations, sampling stations (35 stations) were determined along the path of the river and for one year (96 - 95) monthly at the selected stations measured discharge, EC and Temperature. In the following, after the samples were transferred to the laboratory, were also measured their physical and chemical properties. The results showed that the water quality of the river decreases gradually from the upstream to downstream of the river, due to the arrival of the water of the Sulfur Springs and the Syvol River with an average annual electrical conductivity of 21600 and 77750 µs/cm respectively, the electric conductivity of the river arrives to more than 23,000 µs/cm. Therefore, after the confluence of the Sarkadeh with the Meymeh river, the electrical conductivity of the river Meymeh arrives more than 11,000 µs/cm. To solve this problem, is suggested establishment of channels in the salt zones, Good infrastructure, Construction of tunnels and pipelines to transfer water of the salinity factors to The downstream of Meymeh dam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Quality
  • Curative Solutions
  • Effective Factors
  • Salinity Areas
  • Meymeh River