بررسی عوامل موثر بر کشش های قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی در ایران : مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی/ دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام

2 استادیار/ گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام،

3 دانشیار/ گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام،

چکیده

یکی از ابزارهای موثر مدیریت تقاضای آب، شناخت کشش های قیمتی و درآمدی تقاضای آب می باشد. در این مطالعه با استفاده از روش مرور سیستماتیک و متاآنالیز، عوامل موثر بر کشش های قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی در ایران، مورد بررسی قرار گرفته اند. بر این اساس، ابتدا با استفاده از رویکرد روزنتال و رابین در مرور سیستماتیک ومتاآالیز، اندازه اثرات کشش های قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی محاسبه شده است. سپس با توجه به میزان عدم تجانس بین اندازه اثرات محاسبه شده، از مدل های اثرات تصادفی و ثابت برای ترکیب نتایج استفاده شده است. در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده، متغیرهای مربوط به مشخصات تقاضای آب، داده های مورد بررسی، قیمت آب، ساختار نرخ قیمت گذاری آب، مدل مورد بررسی، روش تخمین، منطقه مورد مطالعه و دیگر مشخصات مطالعه، مقادیر برآورد شده کشش های قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی موثر بوده اند، لذا سیاستگذاری مدیریت تقاضای آب بایستی براساس این ویژگیها صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating The Effective Factors On Household Water Demand in Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis

نویسندگان [English]

  • Maryam Shadivand 1
  • Ali Sayehmiri 2
  • Hesmat Askari 3
1 M.A of Ilam University, social science faculty, Ilam University, Ilam, Iran.
2 Assistant professor of economics department, social science faculty, Ilam University, Ilam, Iran
3 Asosited assistant professor of economics department, social science faculty, Ilam University, Ilam, Iran.
چکیده [English]

One of the most effective tools for water demand management is the recognition of price and income elasticity for water demand. In this study, using systematic review and meta-analysis, the factors affecting the price and income elasticity of household water demand in Iran have been investigated. Accordingly, first, using Rosenthal and Robin's approach in systematic review, the effects of price and income elasticities of household water demand have been calculated. Then, based on the heterogeneity between the calculated effects of the effects size, random and fixed effects models are used to combine the results. Finally, according to the results, the variables related to the water demand profile, the survey data, the water price, the water pricing structure, the model, the estimation method, the study area and other characteristics of the study, the estimated values of Prices and income elasticity for household water demand have been effective, so water demand management policies should be based on these characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Price Elasticity
  • Income Elasticity
  • Water Demand
  • Systematic review