بررسی تاثیرعوامل انسانی و اقلیمی بر تغییرات تراز و کیفیت آب زیرزمینی در مناطق نیمه خشک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری/ گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

2 استاد/ گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران-کرج

3 استاد/ گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

4 دانشیار /گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

مدیریت منابع آب زیرزمینی، نیازمند شناخت عملکرد آن و پیش بینی تاثیر عوامل مختلف اقلیمی و انسانی می باشد. در این تحقیق، به منظور شناخت و شبیه سازی ویژگی های آبخوان دشت مهاباد از مدل GMS10.05 استفاده شد. پس از واسنجی و صحت سنجی مدل، عوامل تاثیرگذار بر تراز آب زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفت و به این منظور مدل با حذف کلیه عوامل انسانی تاثیرگذار اجرا شد که در این شرایط مدل، تراز آب زیرزمینی را به طور متوسط به اندازه 3 متر بالاتر از مقدار کنونی پیش بینی کرد. بررسی تاثیر احداث سد به عنوان یک عامل انسانی تاثیرگذار نشان داد به طور متوسط در این شرایط تراز آب زیرزمینی به اندازه 11/1 متر پایین تر از حالت اول خواهد بود. به منظور بررسی تاثیر عوامل مذکور بر کیفیت آب زیرزمینی از مدل برنامه ریزی بیان ژن استفاده شد. به این منظور پارامتر شوری آب زیرزمینی به عنوان تابعی از تراز آب زیرزمینی پیش بینی شد. نتایج بررسی نشان داد تاثیر عوامل انسانی بر کیفیت و کمیت آن غالب بوده و موجب تغییر کلاس آب آبیاری شده است. نتایج تحقیق در اعمال سیاست های مدیریت تطبیقی در آینده قابل استفاده خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation about climate change and human activity effects on groundwater level and groundwater quality in semiarid region

نویسندگان [English]

  • Masumeh Khalaj 1
  • Majid Kholghi 2
  • Bahram Saghafian 3
  • Javad Bazrafshan 4
1 Phd. Student , Department of Civil Engineering, Science and Research Branch of Islamic Azad University, Tehran,
2 Professor , Department of Irrigation and Reclamation Engineering, Agricultural and Natural Resource College, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Professor, Department of Civil Engineering, Science and Research Branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Department of Irrigation and Reclamation Engineering, Agricultural and Natural Resource College, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

For groundwater resource management, recognation of performance and prediction climate change and human activity effects on groundwater is necessary. In this research GMS10.05 software was used for determining and simulating characteristics of Mahabad aquifer. After calibration and validation of model, we researched about effective factors influncing groundwater change. For this aim in first step, results was considered without human activity factors .In this condition average of groundwater level was 3m more than groundwater level observation . investigating about dam constraction as a anthropogenic activity factor showed, dam construction causes groundwater level would be 1.11 lower than pervious condition. In this research we then predict groundwater EC and SAR using GEP as a function of groundwater level. We conclude anthropogenic activity in compared with natural change is primary force driving the groundwater level and guality down and changing irrigation of groundwater class to C3S1. The result of this study is applicable in developing criteria for adaptation groundwater resouce management in future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Mahabad region
  • Climate change
  • Groundwater
  • human activity