شبیه سازی شاخص های RDI و SPEI در ایستگاه های فاقد آمار کافی

نوع مقاله : یادداشت فنی (5 صفحه)

نویسندگان

1 استادیار/ گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی/گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، ایران.

3 استادیار/ گروه آمار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فسا

چکیده

محاسبه شاخص‌های قوی‌تر جهت پایش خشکسالی مستلزم در اختیار داشتن داده‌های گسترده هواشناسی است که ممکن است در برخی از مناطق ثبت نشده باشد. در این تحقیق از شاخص SPI که در محاسبه آن فقط به داده های بارندگی نیاز است جهت شبیه سازی شاخص های قوی‌تر RDI و SPEI استفاده گردید. جهت شبیه سازی از معادلات برآوردگر تعمیم یافته (GEE) استفاده شد. اعتبارسنجی مدل های برازش داده شده جهت شبیه سازی توسط معیارهای مختلف نیکویی برازش (NSE، RMSE، MAE، R2 و مقایسه با خط یک به یک) انجام شد. به طور کلی طبق نتایج مدل مربوط به شاخص SPEI نسبت به مدل شاخص RDI شبیه سازی بهتری انجام داد. اعتبارسنجی نشان دهنده تفاوت غیر معنی دار داده های شبیه سازی شده با داده های مشاهده شده در سطح 5% در این ایستگاه‌ها بود. ضمناً نتایج بیانگر جواب بهتر مدل های کلی برازش داده شده در این تحقیق در منطقه خشک استان می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulation of RDI and SPEI indices in stations without enough statistics

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Moghimi 1
  • Farzaneh Khajehi 2
  • Mohammad Reza Mahmoudi 3
1 Assistant Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Fasa University, Fasa, Iran.
2 M.Sc. Graduate of Irrigation and Drainage Engineering, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Fasa University,
3 Assistant Professor, Department of Statistics, Faculty of Science, Fasa University, Fasa, Iran.
چکیده [English]

Calculation of stronger indices requires extensive meteorological data that may not be recorded in some areas, but in most areas rain gauges record rainfall data. In this research, the RDI and SPEI indices simulated with acceptable accuracy using the SPI index (only rainfall data is required for its calculation). Simulation was performed using generalized estimating equations (GEE) and then validation of these simulation models was performed using different goodness of fit measures (NSE, RMSE, MAE, R2 and comparison with 1:1 line (using t-test)). The calculated values of different goodness of fit measures indicated the acceptable validity of fitted GEE models. Comparison between goodness of fit parameters and validation coefficients indicated that, in general, the SPEI model has better than RDI model. Models validation showed that the difference between simulated and observed data was not significant at 5% significance level. Results indicated the better performance of simulation models in arid region of the Fars province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought
  • Simulation
  • SPI
  • GEE