بررسی اثر تغییر اقلیم بر حداکثر بارش محتمل 24 ساعته در یک اقلیم نیمه‌مرطوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری هواشناسی کشاورزی/گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار / گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار / بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در پژوهش اثر تغییر اقلیم بر مقادیر حداکثر بارش محتمل 24 ساعته (PMP24) در قسمتی از حوزه آبریز قره‌سو واقع در استان گلستان بررسی شد. به این منظور از داده‌های اقلیمی در مقیاس‌های زمانی ساعتی و روزانه طی دوره زمانی 2017- 1987 استفاده شد. جهت تولید داده‌های آینده از خروجی‌های مدل گردش عمومی جو (CanESM2) تحت سه سناریوی خوش‌بینانه (RCP 2.6)، حد وسط (RCP 4.5) و بدبینانه (RCP 8.5) و مدل ریزمقیاس‌نمایی آماری (SDSM) در دو دوره آینده نزدیک و دور استفاده گردید. مقادیر PMP24 با روش‌های همدیدی، استاندارد و تجدید نظر شده هرشفیلد در دوره‌های زمانی پایه و آینده تحت سه سناریو محاسبه شدند. مقدار PMP24 با استفاده از روش استاندارد Hershfield در دوره پایه 421 میلی‌متر محاسبه شد. این مقادیر تحت سناریوهای RCP، برای دوره آینده نزدیک 202، 228 و 213 و برای دوره آینده دور 216، 201 و 230 میلی‌متر به دست آمدند. نتیجه حاصل از روش تجدید نظر یافته Hershfield در دوره پایه 230 میلی‌متر بود. مقادیر PMP24 تحت سه سناریو در دوره آینده نزدیک 81، 85 و 76 و در دوره آینده دور 83، 80 و 79 میلی‌متر محاسبه شدند. مقدار PMP24 حاصل از روش همدیدی در دوره پایه 143 میلی‌متر به دست آمد. این مقادیر در آینده نزدیک 98، 105 و 109 و در آینده دور 129، 122 و 126 میلی‌متر به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Climate Change Impact on 24-h Probable Maximum Precipitation in a Sub-humid Climate

نویسندگان [English]

  • Zahra Afzali-Gorouh 1
  • Alireza Faridhosseini 2
  • Bahram Bakhtiari 3
1 Ph. D. Candidate in Agricultural Meteorology, Water Engineering Department, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Water Engineering Department, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Associate Professor, Water Engineering Department, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

In this study, the impact of climate change on 24-h probable maximum precipitation (PMP24) was investigated in a part of Qareh-Su basin located in Golestan province. For this purpose, the daily and hourly climatic data during years 1987–2017 were applied. In order to generate future data, the outputs of CanESM2 model as a general circulation model (GCM) under three emission scenarios including optimistic (RCP 2.6), middle (RCP 4.5) and pessimistic (RCP 8.5) and statistical downscaling model (SDSM) were used in two near and far future periods. The PMP24 values were estimated using physical, Hershfield standard and revised methods in the baseline and future periods under the three scenarios. The PMP24 value was estimated 421 mm for the baseline period, using Hershfield standard method. These values under the three RCP scenarios were obtained 202, 228, and 213, for the near future and 216, 201, and 230 mm for the far future. The result of Hershfield revised method was 230 mm for the baseline period. The PMP24 values under the three scenarios were calculated 81, 85, and 76 mm for the near future, and 83, 80, and 79 mm for the far future. The PMP24 resulted from physical method was 143 mm for the baseline period. These values were 98, 105, and 109 for the near future, and 129, 122, and 126 mm for the far future period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extreme rainfall
  • Widespread storms
  • maximum 24 h precipitation
  • climate scenarios