تاثیر توابع کرنل بر شاخص خشکسالی ‏SPEI‏ و مشخصه‌های خشکسالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری/ گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی خمینی، قزوین

2 استاد/ گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین

چکیده

برنامه‌ریزی و مدیریت خشکسالی مبتنی بر شناخت خشکسالی، مشخصه‌های آن و گستردگی مکانی و زمانی آن است. ‏در تحقیق حاضر شاخص بارش و تبخیر و تعرق استاندارد شده (‏SPEI‏) دوازده ماهه در دوازده ایستگاه قدیمی حوضه زاینده‌رود ‏با اعمال چهار کرنل شامل مستطیلی، مثلثی، دایره‌ای و گوسی با حداکثر وزن ماه پنجم برآورد گردید‌ و تاثیر کرنل‌ها بر مشخصه-‏های خشکسالی ارزیابی شد. نتایج بررسی سری زمانی شاخص ‏SPEI‏ در ارتباط با چهار مشخصه خشکسالی یعنی زمان رخداد، ‏تداوم، بزرگی و شدت خشکسالی حاکی از حساسیت بالاتر سایر کرنل‌ها نسبت به کرنل‌ مستطیلی در شناسایی خشکسالی بود. ‏کرنل مستطیلی دارای حداکثر ضریب تغییرات در هر تداوم خشکسالی است. کرنل گوسی در تداوم و بزرگی خشکسالی و کرنل ‏دایره‌ای در شدت خشکسالی کمترین ضریب تغییرات را بخود اختصاص دادند. همچنین کرنل گوسی در مقایسه با سایر توابع از ‏حساسیت بیشتری در آشکار سازی نوسانات خشکسالی برخوردار است و زودتر از سایر توابع علائم مواجهه با خشکسالی را آشکار ‏می‌سازد. در مجموع نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد استفاده از اوزان یکسان و در واقع کرنل مستطیلی برای کلیه ‏ماههای مورد استفاده در تحلیل خشکسالی می‌تواند منجر به بیش یا کم برآوردی پارامترهای مختلف خشکسالی گردد.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Kernel Functions on SPEI and Drought Characteristics

نویسندگان [English]

  • Seyed Mojtaba Mousavi 1
  • Alireza Shokoohi 2
1 Ph.D. student of Water Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Professor, Department of Water Engineering, Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Drought management and planning are based on recognizing drought characteristics and its spatial and ‎temporal extent. In the present research, SPEI12 was calculated using 4 kernels including rectangular, ‎triangular, circular and Gaussian at the 12 Zayandeh Roud watershed’s climatological stations. Four ‎important characteristics of drought including the time of occurrence, duration, magnitude and severity ‎were evaluated by applying the highest weight to the 5th month. It was revealed that kernels other than ‎rectangular were more sensitive in recognizing the four drought characteristics. While the rectangular ‎kernel showed the highest coefficient of variation (CV) in drought duration, the Gaussian kernel has the ‎least CV in duration and magnitude and the circular kernel has the least CV in severity. Moreover, it was ‎found that the Gaussian kernel was more successful in detecting the occurrence of drought in comparison ‎with others. Finally, the results of this research indicated that rectangular kernel i.e. using equal weights ‎for all months in deriving SPEI, may lead to overestimate or underestimate drought characteristics.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • SPEI
  • Kernel function
  • Drought Duration
  • Drought magnitude
  • Drought Severity