مدل سازی فرونشست دشت ایذه با استفاده از کد ریاضی MODFLOW

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران

2 گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه اهواز

چکیده

فرونشست ساختار دشت‌ها، می‌تواند مستقیما بر اثر افت سطح آب زیرزمینی و تخریب بافت آبرفتی آبخوان صورت پذیرد. در این مطالعه در دشت ایذه مدل ریاضی MODFLOW، با استخراج نقشه رستری فرونشست آبخوان اشباع در دوره ده ساله از 2008 تا 2019 و دوره پیش بینی سه سناریو اقلیمی بین سال‌های 2019 تا 2029 انجام شد. مدل فرونشست با توسعه پکیج SUB در ساختار کد عددی تفاضل محدود MODFLOW صورت پذیرفت. مدل کمی جریان آب زیرزمینی با استفاده از کد خودکار PEST واسنجی و تحلیل حساسیت شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مدل ریاضی استفاده شده جهت شبیه‌سازی آبخوان ایذه دارای خطای نسبی NRMSE مطلوب می‌باشد که موید مدل سازی ایده آل پس از بررسی فرآیند صحت سنجی است. بررسی تغییرات عمودی ساختار زمین نشان داد که در بلند مدت 20 ساله با فرضیات اقلیمی مطرح شده سطح آبخوان مجموعا حداکثر تا 5/1 متر و حداقل 9/0 متر فرونشست رخ می‌دهد. در صورت تخریب ساختار آبرفتی آبخوان این مقدار ممکن است کمتر از این ارقام بوده اما در مقابل برابر با شرایط بدون بازگشت تعذیه سفره آب زیرمینی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Izeh Plain Subsidence Modeling Using MODFLOW Mathematical Code

نویسندگان [English]

  • Karim Rajabi 1
  • Alireza Nikbakht Shahbazi 2
  • Hosein Fathian 2
  • Narges Zohrabi 3
1 Deapartment of water resources Engineering, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran
2 Science and research branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
3 Islamiz Azad University, Ahvaz Branch
چکیده [English]

The subsidence of the plains structure can be directly due to the drop in groundwater level and the destruction of aquifer alluvial tissue. In this study, in the Izeh plain, the MODFLOW mathematical model was performed by extracting a raster map of saturated aquifer subsidence in the ten-year period from 2008 to 2019 and the forecast period for three climatic scenarios between 2019 and 2029. The subsidence model was developed by developing the SUB package in the limited numerical code structure structure of MODFLOW. The quantitative groundwater flow model was calibrated using PEST automation code and sensitivity analysis. The results show that the mathematical model used to simulate Izeh aquifer has a relative relative error NRMSE, which confirms the ideal modeling after reviewing the validation process. An examination of the vertical changes in the structure of the land showed that in the long term of 20 years, with the climatic assumptions raised, the aquifer level will occur a total of up to 1.5 meters and a subsidence of at least 0.9 meters. If the aquifer alluvial structure is destroyed, this amount may be less than these figures, but in return, it is equal to the conditions without returning the groundwater aquifer feed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MODFLOW Model
  • Izeh aquifer
  • subsided