ارزیابی و برآورد آلودگی‌های غیرنقطه‌ای در حوضه آبریز جاجرود و لار

نوع مقاله: یادداشت فنی (5 صفحه)

نویسنده

دانشگاه آزاد همدان

چکیده

آلودگی آب‌های سطحی در اثر عوامل مختلف یک مسئله جهانی است. منابع آلودگی غیرنقطه‌ای به‌دلیل نامشخص بودن نوع، مقدار و چگونگی ورود آلاینده‌ها به محیط‌های آبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لذا این پژوهش با هدف شناسایی منابع آلودگی غیرنقطه‌ای در حوضه آبریز جاجرود و لار در بازه زمانی سال‌های 1398-1397 انجام شد.
در کل 40 نمونه آب از اعماق مختلف دریاچه‌ی سدهای لتیان و لار جمع‌آوری شد. پس از آماده‌سازی و فرآوری نمونه‌ها در آزمایشگاه میانگین غلظت باقیمانده فلزات سنگین سرب، مس و آهن و نیترات و فسفات در آن‌ها توسط دستگاه‌های ICP و اسپکتروفتومتر قرائت شد.
نتایج نشان داد میانگین غلظت عناصر مس، سرب، آهن و نیترات در دریاچه‌ی سد لتیان به‌ترتیب 009/0، 27/0 ،10/0 و 07/0 میلی‌گرم در لیتر و در دریاچه‌ی سد لار به‌ترتیب 004/0، 26/0 ،06/0 و 27/1 میلی‌گرم در لیتر بود که در تمامی موارد به‌جز عنصر سرب کمتر از حد مجاز استانداردهای مربوطه می‌باشد. همچنین میانگین غلظت فسفات در دریاچه‌ی سد لتیان و لار به‌ترتیب 07/0 و 27/1 میلی‌گرم در لیتر بود که در سد لتیان کمتر و در سد لار بیشتر از حد استاندارد می‌باشد.
کم بودن میانگین غلظت عناصر سنگین در حوزه‌ی دریاچه‌ی سد لار نسبت به سد لتیان با مساحت قابل توجه مراتع خوب در حوضه آبریز لار مرتیط است. بنابراین نوع کاربری اراضی و الگوی پوشش گیاهی و رطوبت هوا در حوضه‌های آبریز جاجرود و لار بر این مسئله تأثیرگذار می‌باشد. با این حال، بررسی‌های کامل‌تر در این مورد در آینده توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation and estimation of non-point contaminants in Jajrood and Lar catchments

نویسنده [English]

  • fatemeh kakoei dinaki
islamic azad university hamedan
چکیده [English]

Isurface water pollution due to different factors is a global problem. Non-point source pollution sources are of particular importance due to the unknown type, quantity and quality of pollutants entering into aquatic environments. Therefore, this study was conducted to identify the sources of non - point source pollution in the basin of jajrood and lar basin in the period of 2018 - 2019.
Methods: A total of 150 water samples were collected from different depths of the lake. After preparation and processing of samples in the laboratory, the residual concentration of lead, copper and iron and nitrate and phosphate were measured by icp and spectrophotometer.
Results: The results showed that the average concentration of copper, lead, iron and nitrate in the lake of latian dam, respectively. In all cases except lead element, the amount of lead, lead, iron and nitrate in the lake. In the case of latian dam and lar dam, the average concentration of phosphate in the latian dam and lar dam is more than standard limit. The results of Pearson correlation showed that there is a meaningful correlation between PH and temperature with the average concentration of pollutants in the lake of latian and lar.
Final result: The low average concentration of heavy metals in lar dam is related to latian dam with a considerable area in lar basin. Therefore, land use type and vegetation pattern and air humidity in jajrood and lar basins affect these parameters. However, more detailed studies are recommended in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surface water
  • Non-contaminated contamination
  • Jajrood catchment
  • Lar catchment