استفاده از داده‌های رادار دهانه مصنوعی سنتینل-1 به منظور مطالعه اکوسیستم‌های آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/ گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

2 استادیار/گروه اکوسیستم‌های طبیعی، پژوهشکده تالاب بین‌المللی هامون، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

3 استاد/ مرکز تحقیقات سنجش از دور، INRAE ، TETIS، دانشگاه مونپلیه، مونپلیه، فرانسه.

4 دانشیار/ گروه مرتع و ابخیزداری، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

چکیده

تالاب ها اکوسیستم های ارزشمندی هستند که خدمات زیادی را برای حفظ حیات ذی نفعان ارائه می دهند. این اکوسیستم ها باید در برابر تخریب های گسترده ناشی از تغییرات انسانی و اقلیمی محافظت بشوند. پایش و احیای این تالاب ها نیازمند اطلاعاتی از همه پارامترهای اکولوژیک آن است. اما فراهم کردن این اطلاعات به دلیل سطح گسترده آنها و پیچیدگی پوشش آن دشوار است. در این مقاله از قابلیت های داده های رادار دهانه مصنوعی برای تهیه نقشه پوشش اراضی تالاب هامون هیرمند در چهار تاریخ شامل سه تصویر در دوره آّبگیری تالاب و یک تصویر در دوره خشک بودن آن استفاده شد. ابتدا میزان پراکنش امواج رادار از پوشش اراضی بررسی شد. سپس، تصاویر بوسیله روش ماشین پشتیبان برداری طبقه بندی شد. نتایج این مقاله نشاندهنده توانایی داده های رادار در تهیه نقشه پوشش گیاهی همراه با آب و طبقات مختلف آن و روند تغییرات این نوع از پوشش اراضی است. همچنین این نتایج نشان داد این تصاویر در مطالعه گیاهان خشک در زمان خشک شدن منابع آب توانمند هستند. نتایج این مقاله در پایش تالاب ها و فراهم کردن داده برای مدیریت و حفاظت اکوسیستم های آبی ارزشمند است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Sentinel-1 Synthetic aperture radar (SAR) Data in Aquatic Ecosystem Study

نویسندگان [English]

  • Saeideh Maleki 1
  • Vahid Rahdari 2
  • Nicolas Baghdadi 3
  • Ahmad Pahlevanravi 4
1 Assistant professor, Department of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, Iran.
2 Assistant professor, Hamoun International Wetland Research Institute, University of Zabol, Zabol, Iran
3 Professor, INRAE, TETIS, University of Montpellier, Montpellier, France.
4 Associate professor, Department of water and soil, University of Zabol, Zabol, Iran.
چکیده [English]

Wetlands are valuable ecosystems that provide services to support the life of stakeholders. These ecosystems should be protected against the widespread degradation because of human and climate change. Monitoring and restoration of wetlands need information from all ecological parameters. But providing these information is complicated because of the vast area and complexity of land cover in wetlands. In this paper the Synthetic aperture radar (SAR) data were applied to map the land cover of Hamoun-e-Hirmand in 4 dates include 3 images in flooded period and 1image in dry condition. The radar backscatter of land-cover classes was investigated. Then the Support vector machine classification method was applied to classify the images. The results of this paper show the ability of radar date to map the flooded vegetation classes. Also, it shows the ability of these images to study the dry plants when the water resource dries out. The results of this paper are applicable in monitoring of wetlands and providing the data for ecosystem management and conservation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wetland
  • Sentinel-1
  • Remote Sensing
  • Synthetic Aperture Radar
  • Hamoun -e- Hirmand