تحلیل راهبردی برای بهبود کارکرد و اقتدارشورایعالی آب با استفاده از روش SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس گروه نظام‌های بهره‌برداری و حفاظت منابع آبهای سطحی دفتر نظام‌های بهره‌ برداری و حفاظت منابع آب وزارت نیرو

2 عضو هیات علمی؛ بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی؛ موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی؛ سازمان تحقیقات، آموزش، و ترویج کشاورزی؛ کرج؛ ایران

3 رئیس گروه برنامه‌ریزی دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو

4 معاون مدیرکل مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو

5 کارشناس ارشد دفتر برنامه ریزی راهبردی و تلفیقی وزارت نیرو

6 استاد دانشکده مهندسی عمران و پژوهشکده محیط زیست دانشگاه تبریز

چکیده

شورایعالی آب با هدف ایجاد بسترهای نهادی و سازمانی لازم جهت هماهنگی سیاست‌های تأمین، توزیع و مصرف آب در سال 1379 وفق ماده 10 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده است. هدف از این مقاله ارائه نتایج و دستاوردهای حاصل از بررسی‌های انجام‌شده در زمینه شناسایی، بررسی و تحلیل نقاط قوّت وضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی شورا و در نهایت شناخت و ارائه راهبردها و راهکارهای اجرایی برای ارتقای اقتدار و اثربخشی بیشتر شورایعالی آب کشور می‌باشد. روش‌شناسی بکار رفته در این پژوهش بر مبنای تشکیل کارگروه کارشناسی و برگزاری جلسات برای دریافت ایده ها و نظرات و در نهایت استفاده ترکیبی از فنSWOT)به مقادیر امتیازهای موزون محاسبه شده برای عوامل درونی و بیرونی (به ترتیب برابر 2/342 و62/ 2) نقطه تلاقی این دو مقدار در نمودار SWOT در منطقه WO قرار گرفته که نشان داد راهبرد محوری انتخابی برای ارتقای اقتدار شورای‌عالی آب، بایستی راهبرد محافظه‌کارانه باشد. برای اثربخشی و اقتدار بیشتر شورا همچنین چشم انداز و ماموریت جدیدی برای شورایعالی آب تعریف و پیشنهاد گردید. همچنین پنج راهبرد اصلی برای بهبود عملکرد شورای‌عالی آب و نیز 21 برنامه اقدام برای بهبود عملکرد و اقتدار شورای‌عالی آب شناسایی و اولویت بندی شدند. نتیجه‌گیری گردی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Analysis for the Better Performance and More Authority of Iran’s Supreme Water Council Using SWOT Method

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hob eVatan 1
 • Nader Heydari 2
 • Behieh Jafari 3
 • Mohammad Arshadi 4
 • Sara Lotfi 5
 • Mahdi Zarghami 6
1 Head of the group of surface water exploitation and conservation systems, Office of Water Exploitation and Conservation Systems, Ministry of Energy
2 Associate Professor; Irrigation and Drainage Department;Iranian Agricultural Engineering Research Institute (AERI); Agricultural Research, Education, and Extension Organization; Karaj; Alborz
3 Head of the Planning Group, Office of Water and Wastewater, Macro Planning office, Ministry of Energy.
4 Deputy Director General, Center for Social Affairs of Water and Energy Resources, Ministry of Energy
5 Master of Strategic and Integrated Planning Office, Ministry of Energy
6 Professor, Faculty of Civil Engineering and Environmental Research, University of Tabriz
چکیده [English]

The Iran’s Supreme Water Council (SWC) was established in 2000 with the aim of creating the necessary institutional and organizational bases for the coordination of policies on water supply, distribution and consumption. However, two decades after its inception, the fact that the water management issues are becoming more complex and deeper and the discrepancies in the policies, actions, and their consequences are widening, raise the questions that; to what extent has the SWC been successful in its missions, and to what extent has it had the necessary effectiveness and authority in resolving the conflicts and applying good water governance in the country. Accordingly, the objective of this paper is to present the results and achievements in identifying, reviewing and analyzing the strengths, weaknesses, opportunities and threats facing the SWC and to conclude the strategies and action plan needed to improve the performance of the SWC. The methodology used is based on the formation of an expert working group from different disciplines and sectors and holding brain storming meetings to harvest ideas of stakeholders. Finally the study employed a combination of SWOT technology and matrix technique (IFE-EFE Matrix) to evaluate internal and external factors for analyzing the results. The study identified 11 strengths (S), 10 weaknesses (W), 9 opportunities (O) and 7 threats (T) in regards of the SWC. According to the calculated scores for internal and external factors (i.e. 2.34 and 2.62, respectively), the intersection of these two values in the SWOT diagram located in the “WO” zone, which indicated that the main strategy to be followed to improve the authority of the SWC, would be an adaptive (conservative) strategy. For greater effectiveness and authority of the SWC, a new vision and mission was developed. Also, five sub-main strategies and 21 actions were identified to improve the performance and authority of the SWC. The proposed action plan was tailored to the identified sub-strategies, and then weighted and prioritized. The results indicated that in good water governance and for coordinated policy-making, the spirit of inter-institutional cooperation between government institutions should be accepted as a fundamental principle and the social interactions of the council should be increased. It is also necessary to expand the council's cooperation with ministries within the executive branch, the judiciary branch, the legislative branch, universities, non-governmental organizations, and other stakeholders.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Supreme Water Council"
 • "Water Governance "
 • "Strategy "
 • "Water Management"
 • " SWOT analysis"